สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพวงชมพู  ใหม่ก๋งลาย
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุริเตอร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงพิมลนาฎ  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 21 1. นางสาวพรปวีณ์  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกัลยา  ทาไธสง
2. นางสาวพรชิตา  สุคำภา
3. นางสาวสุธาทิพย์  พลเยี่ยม
 
1. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอรุณี  พ่ออามาตย์
 
1. นายกมล  แก่นจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐริญา  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวสุพิชชา  คิดค้า
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 10 1. นางสาวรุ่งนภา  มาจอมศรี
 
1. นายจำรัส  รัตนวิชัย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา   เชื้อวังคำ
 
1. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุพัตรา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย