สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงพันนิภา  ซาเสน
 
1. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ว่องไว
2. นางสาวใกล้รุ่ง  คนยืน
 
1. นางกอแก้ว  สีสมบา
2. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายวัฒนะ  ซาเสน
 
1. นางจำเนียร  ประสงค์สุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวนิดานุช   พุทธจักร
2. นายนิติพงษ์  ทองหนัก
3. นางสาวสมฤทัย  ซอนภา
 
1. นางสุดารัตน์  ศรพรหม
2. นางวรรณภา  วังคะฮาต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายฐานวัตร  คำลือ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาววรรณศิริ  พาลึก
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 1. นางสาวปภาพินท์  พรหมเสนา
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 20 1. นางสาวสุธิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สกุลไทย
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายคณิตกรณ์  พงษ์เพชร
2. เด็กชายสุธี  น้อยทรง
 
1. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
2. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวนิลาวัลย์  แสนสุข
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนภ์นิภา  จันทนะ
2. เด็กหญิงวรินทร์พร  ช่างจักร
 
1. นายปรียา  พ้นภัย
2. นางอมร  บรรจง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวธนพร  โนรี
2. นายสิทธิชัย  คนไว
 
1. นางอมร  บรรจง
2. นายปรียา  พ้นภัย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายภาณุวัช  สกุลไทย
2. นางสาวสุวัลรัฐ  ผิวเหลือง
 
1. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
2. นางอมร  บรรจง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รองหานาม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสำอาง
 
1. นางอมร  บรรจง
2. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายวัชระ  ใจตรึก
2. นายแดนชัย  คนเพียร
 
1. นายปรียา  พ้นภัย
2. นางอมร  บรรจง