สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวสุทธิดา  ไวว่อง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวศศิธร  สกุลไทย
 
1. นางชญานันท์  คนขยัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  บรรยงค์
2. เด็กหญิงสิริทรัพย์  อุประ
 
1. นางกอแก้ว  สีสมบา
2. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงเบญจพร  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวดอกอ้อ  บุตรสิงห์
2. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวกัลยกร  จันทรบุตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  ผลบุญ
 
1. นางจำเนียร  ประสงค์สุข
2. นางสาวอรทัย  คนยืน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เมืองโคตร
 
1. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.09 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนนทิชา   แก้วทะนงค์
2. เด็กหญิงวัลลิภา  อุทธพันธ์
3. เด็กหญิงสุนทรีย์   ผิวเหลือง
 
1. นางสมรักษ์   พ้นภัย
2. นางสาวพิรัลปวีร์  ผิวเหลือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจริชยา  ใจทัศน์
 
1. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรวิพร  ผิวเหลือง
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศรี
2. เด็กหญิงวรรณเลขา  หลุ่งเป้า
 
1. นางอมร  บรรจง
2. นางสาววัชฎาทิพย์  โคชขึง