สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพล  คนไว
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายปวรุตน์  น้อยนาดี
 
1. นายผดุง  ชุมแวงวาปี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.66 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐริกา  เรืองสกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกฤติกา  ชายทวีป
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์