สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวสุทธิดา  ไวว่อง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงพันนิภา  ซาเสน
 
1. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 1. นางสาวพลอยระรินทร์  จันทพันธ์
 
1. นางวาสนา  ศรีลาศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงห์สุต
 
1. นางชญานันท์  คนขยัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวศศิธร  สกุลไทย
 
1. นางชญานันท์  คนขยัน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมา  พระธานี
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงแคทลียาภรณ์  ถิ่นเซโปน
 
1. นายนันทวัฒน์  เสนาช่วย
2. นายเรืองฤทธิ์  เรืองศาสตร์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง 6 1. นางสาวกวินนาฏ  บุรวงศ์
2. นางสาวศิรินทร์ธาร  คำหา
3. นางสาวสายขิม  ผาตี
 
1. นายนันทวัฒน์  เสนาช่วย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  บรรยงค์
2. เด็กหญิงสิริทรัพย์  อุประ
 
1. นางกอแก้ว  สีสมบา
2. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ว่องไว
2. นางสาวใกล้รุ่ง  คนยืน
 
1. นางกอแก้ว  สีสมบา
2. นางสาวสุวรรณี  วิชัยผิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพล  คนไว
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายปวรุตน์  น้อยนาดี
 
1. นายผดุง  ชุมแวงวาปี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงเบญจพร  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวดอกอ้อ  บุตรสิงห์
2. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวกัลยกร  จันทรบุตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  ผลบุญ
 
1. นางจำเนียร  ประสงค์สุข
2. นางสาวอรทัย  คนยืน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เมืองโคตร
 
1. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายวัฒนะ  ซาเสน
 
1. นางจำเนียร  ประสงค์สุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.09 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนนทิชา   แก้วทะนงค์
2. เด็กหญิงวัลลิภา  อุทธพันธ์
3. เด็กหญิงสุนทรีย์   ผิวเหลือง
 
1. นางสมรักษ์   พ้นภัย
2. นางสาวพิรัลปวีร์  ผิวเหลือง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวนิดานุช   พุทธจักร
2. นายนิติพงษ์  ทองหนัก
3. นางสาวสมฤทัย  ซอนภา
 
1. นางสุดารัตน์  ศรพรหม
2. นางวรรณภา  วังคะฮาต
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุพรรณโมกข์
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  เชื้อวงค์พรม
3. เด็กหญิงกิตติยา  เขตโสภา
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คนไว
5. เด็กหญิงธนพร  จันทพันธ์
 
1. นางสาวสนอง  ซาเสน
2. นายสุเมฆ  เพ็ชรนนท์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.84 ทอง 4 1. นางสาวกิตติยากรณ์  จันทะกล
2. นางสาวจินตนา  ดอกแค
3. นางสาวมณฑกานต์  แก้วพิจิตร
4. นางสาวมยุรี  คนไว
5. นางสาวศิรินทิพย์  สรเสนา
 
1. นายสุเมฆ  เพ็ชรนนท์
2. นางสาวสนอง  ซาเสน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนัย  บุญภาย
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงรามาวดี  รัตนวงค์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยนาดี
5. เด็กชายเจริญชัย  จันโท
 
1. นางสมร  จรลี
2. นายคณายุทธ  แสนสิทธิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติกา  สกุลลิ้ม
2. นางสาวรัตนา  จันทร์งาม
3. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์พรหมมา
4. นางสาวสุณิสา  คนไว
5. นางสาวสุปราณี  จันทพันธ์
 
1. นางสมร  จรลี
2. นายคณายุทธ์  แสนสิทธิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.1 ทอง 4 1. นางสาวชลธิกานต์  พรหมชาติ
2. นางสาวนิรชา  บุญแถว
3. นางสาวปริตตา  ฤกษ์ขาม
4. นายรามิล  แคนติ
5. นางสาววิไลพร  ซาเสน
 
1. นายเริงศักดิ์  ขันพรม
2. นายคณายุทธ  แสนสิทธิ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลดารัตน์  ผุดร
 
1. นางวราพร  บุระมุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง 5 1. นางสาวนิรันดร์รัตน์  ธรรมรัตน์
 
1. นางวราพร  บุระมุข
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารมโน
2. เด็กชายชัชวาล  น้อยทรงค์
 
1. นางสาวสนอง  ซาเสน
2. นางสาวไปรมา  จันทร์คามิ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.7 ทอง 4 1. นายพลากร  สังขศิลา
2. นางสาวอรยา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางสาวสนอง  ซาเสน
2. นางสาวไปรมา  จันทร์คามิ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวชลดา  โพธิ์ไทร
2. นายธนานนค์  พรมบาง
3. นางสาวธิติญา  พลอยพันธ์
4. นางสาวนิรมล  บุทธิจักร์
5. นางสาวประภาศิริ  คำนันดา
6. นางสาวพัสตราภรณ์  บุทธิจักร
7. นางสาวมะลิวรรณ  อุณวงค์
8. นางสาวรัชดาพร  ซอนพา
9. นางสาวรุ่งนภา   ศรีลาศักดิ์
10. นางสาวศิริลักษณ์  ขานไข
11. นางสาวสุนิสา  ผิวเหลือง
12. นางสาวสุริยาพร  ซาเสน
13. นางสาวอรณ๊  ชมภูราช
14. นางสาวอังคนางค์  จ่าผาย
15. นางสาวอินธิตา  เห็นผลงาม
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นางเกศริน  จันทรสาขา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   นิลคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สกุลไทย
 
1. นายศรีริปิน  ยืนยั่ง
2. นายศักดิ์สฤษฏิ์   กลางประพันธ์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวปุณยาพร  ยืนยง
2. นางสาววิภาพรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางสาวรุ้งกาญจน์  ปั้นแต่ง
2. นายศักดิ์สฤษฏิ์  กลางประพันธ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณิดา  กุลวงค์
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อุดมศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  สาลี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ศรีโยธะ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  พลายแก้ว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  อุทธศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรียานุช  แสงเลิศเจริญ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวลัยพร  ผิวทอง
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวบุษบา  คนไว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอสมา  แสงฤทธิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีโชค
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธวลี  ปาวงค์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจรัสรวี  สีโส
2. เด็กชายธนวิทย์  ปริปุรณะ
3. เด็กชายธัญวิทย์  คำสุนันท์
4. นางสาวนริศรา  สายธนู
5. เด็กชายวิษณุ  ศรีลาศักดิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธวัชชัย  บับพาน
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ผะอบ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชิดชนก  โสมาสุข
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนริศรา  สายธนู
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายฐานวัตร  คำลือ
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสเสมอ
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาววรรณกาณต์  คุณสิทธิ์
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายฐานวัตร  คำลือ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาววรรณศิริ  พาลึก
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติพร  จตุรธรรมศิริ
2. นายพีรธัช  คนยืน
3. เด็กชายมานพ  ไชยเทพ
4. นางสาววิลาวัณย์  ศรีลาศักดิ์
5. นางสาวอรุณทิพ  ชมภูราช
 
1. นายเชิงชาญ  ลุนชิตร
2. นางสาววิจรรยา  โพธิ์เข็ม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจริชยา  ใจทัศน์
 
1. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.66 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐริกา  เรืองสกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรารถนา  จันทพันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 1. นางสาวปภาพินท์  พรหมเสนา
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สะพานแก้ว
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75 เงิน 20 1. นางสาวสุธิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สกุลไทย
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกฤติกา  ชายทวีป
 
1. นางสาวช่อผกา  บุทธิจักร์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวินันท์   ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  บันตะบอน
3. เด็กชายปิยวัฒน์  หงส์ภูมี
4. เด็กหญิงวรลักษณ์  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลืออำนาจ
 
1. นายประสิทธิ์  เครือแตง
2. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ยืนยง
 
1. Mr.Ying  Wang
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรี  คำจันทร์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  วงศ์พา
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาสินี  แสงคำ
2. นางสาวเกศสุดา  ปาวงค์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
2. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. นายชะตาฟ้า  ผิวงาม
2. นายทรงยศ  เจริญศรี
3. นางสาวธีรนุช  ศรีลาศักดิ์
4. นางสาวนันทนา  อุประ
5. นางสาวปัณวรรธน์  อุปรี
6. นางสาวพนัชญา  ภูสดสูง
7. นางสาวพิลาวัลณ์  แสนสุข
8. นายภัคพล  พ่วงพร
9. นางสาวรุ่งขวัญ  คนไว
10. นางสาวศรินญา  สีคุณ
 
1. นายสุชาติ  วิเศษโวหาร
2. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายคณิตกรณ์  พงษ์เพชร
2. เด็กชายสุธี  น้อยทรง
 
1. นางอรอุมา  ศรีลาศักดิ์
2. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวนิลาวัลย์  แสนสุข
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณอำไพ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คนไว
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
2. นางสาวกรรณิกา  บำรุงบ้านทุ่ม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสินี  ัมัธยม
 
1. นายสุชาติ  วิเศษโวหาร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรวิพร  ผิวเหลือง
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิเดช  ซาเสน
 
1. นางมชุณี  อินบุญนะ
 
75 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวิภา  บุระวงค์
2. นางสาวกุหลาบไพร  ปาวะพรหม
3. นางสาวขวัญฤทัย  นันทพันธ์
4. เด็กชายคณิตกรณ์  พงศ์เพชร
5. นางสาวชฎาพร  ตอเฟย
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  คนไว
7. นายณัฐสิทธิ์  โคตรสมอ
8. นางสาวดาราพร  หมุนดี
9. นายทักษ์ดนัย  อุณวงค์
10. นายนราวิชญ์  โยธา
11. เด็กหญิงนฤมล  บุระวงค์
12. นายนันทวัฒน์  ใจทัด
13. นางสาวบัวตูม  พรมบาง
14. นางสาวบัวบาน  พรมบาง
15. นายปราโมทย์  คนไว
16. นางสาวปัทมาภรณ์  วงโพธิสาร
17. เด็กหญิงพรรณธวลี  ปาวงค์
18. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีโชค
19. นางสาววิชุดา  รอบคอบ
20. นางสาวสุนันทา  บุระวงค์
21. นางสาวอภิญญารัตน์  มหาวงค์
22. เด็กหญิงอสมา  แสงฤทธิ์
23. เด็กหญิงอัญมณี  พวงนาค
24. นางสาวเกศมณี  ใจทัด
25. นางสาวเตชินี  ฉายแก้ว
26. เด็กชายเสกสรร  โนรี
27. เด็กชายแดนไทย  ใจทัด
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
2. นางสาวอรทัย  คนยืน
3. นางสาววิจรรยา  โพธิ์เข็ม
4. นางสาวสิริวรรณ  กุลวงค์
5. นางสาวณัฐกานต์  ปริปุรณะ
6. นางสาววัชฎาทิพย์  โคชขึง
7. นางสาวดอกอ้อ  บุตรสิงห์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนภ์นิภา  จันทนะ
2. เด็กหญิงวรินทร์พร  ช่างจักร
 
1. นายปรียา  พ้นภัย
2. นางอมร  บรรจง
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวธนพร  โนรี
2. นายสิทธิชัย  คนไว
 
1. นางอมร  บรรจง
2. นายปรียา  พ้นภัย
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธันยวิทย์  คำสุนันท์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ไลออน
 
1. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
2. นางอมร  บรรจง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายภาณุวัช  สกุลไทย
2. นางสาวสุวัลรัฐ  ผิวเหลือง
 
1. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
2. นางอมร  บรรจง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รองหานาม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสำอาง
 
1. นางอมร  บรรจง
2. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศรี
2. เด็กหญิงวรรณเลขา  หลุ่งเป้า
 
1. นางอมร  บรรจง
2. นางสาววัชฎาทิพย์  โคชขึง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายกฤษณะ  ประโลมนาม
2. นางสาวนันทิยา  ปาวงค์
 
1. นางอมร  บรรจง
2. นายปรียา  พ้นภัย
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวทัศนีย์  บุตรนาม
2. นางสาวธัญญารัตน์  จันดาพันธ์
 
1. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
2. นางอมร  บรรจง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายวัชระ  ใจตรึก
2. นายแดนชัย  คนเพียร
 
1. นายปรียา  พ้นภัย
2. นางอมร  บรรจง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรพรรณ  ยังดี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ซาเสน
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  กองลาน
 
1. นายคุณากร  ซาเสน
2. นางปราณี  สุขรี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยา  ใจทัด
2. นางสาวจิราภา  คนยง
3. นางสาวทักษพร  คนไว
4. นางสาวปวีย์กร  ซอนพา
5. นางสาวพิมลพรรณ  ผิวเหลือง
6. นายเลิศศักดิ์  คู่สูงเนิน
 
1. นางมยุรี  กินลา
2. นางกองทรัพย์  ผิวงาม
3. นางปราณี  สุขรี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  บับพาน
2. นางสาวปาหนัน  บุญโฮม
3. นางสาวพัชรินทร์  ซาเสน
 
1. นางมยุรี  กินลา
2. นางกองทรัพย์  ผิวงาม