สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำนนท์
2. เด็กหญิงชนิดา  พันโสม
3. เด็กหญิงศรัญญา  พิกุลศรี
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขราช
2. เด็กหญิงวีรยา  ทองออน
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  คุ้นกระโทก
2. นางสาวมะลิวัลย์  พันทะ
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  เติมผล
2. เด็กหญิงวิยดา  คำพิลา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงรอด
 
1. นางภควดี  บุญพอ
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญกลม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองพนัส
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี  บุญพอ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวชลัญกร  ทองออน
2. นางสาวประภาภรณ์  ประทุมมา
3. นางสาวอาทิตยา  ผุยคำสิงห์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี  บุญพอ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ยืนยง
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองจันทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายชินพัฒน์  อัคราช
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ชัยมงคล
 
1. นางเบญจวรรณ  พันโกฏิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 13 1. นางสาวทิพรัตน์  แก้ววรรณา
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยสุรีย์
 
1. นางเบญจวรรณ  พันโกฏิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธรรมลี
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวบุญบารมี  แข็งแรง
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพันธ์  แสงทอง
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวสุณิสา  พันธ์ุภักดิ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวนิภาพร  ปัตสาลี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  ปัตสาลี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวุฒิ  มูลพรม
2. เด็กชายเจษฎา  โทนแก้ว
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชนะพัฒน์  มานะประสบสุข
2. เด็กชายสิทธินนท์  จุ้ยยิ้ม
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวสุพัตรา  อุดมลาภ
2. นายอภิวัฒน์  ไชยยงค์
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์