สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  อุระ
 
1. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.09 เงิน 7 1. นางสาวชลิตา  จิตรบรรจง
2. นางสาววานิษา  ภาคภูมิ
3. นางสาวสุภาลักษณ์  เกิดผล
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวพรชิตา  โคตรนาแก
 
1. นางนิตยา  ไร่สงวน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายทองธรรม  ภูแม่นเขียว
2. เด็กหญิงพรนภา  ทองเถาว์
3. เด็กหญิงฟานิดา  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.57 เงิน 8 1. นางสาวกัลยา  รุ่งโรจน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  ไชยายงค์
3. นางสาววราพรรณ  ชาธิพา
 
1. นางสมบัติ  เขตอนันต์
2. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายสมรักษ์  ผุยคำสิงห์
2. นางสาวอรอุมา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสมบัติ  เขตอนันต์
2. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพรนภา  ศรีโยหะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาธิพันธ์  ศรีโยหะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวเบญจวัลย์  พาดี
 
1. นางเบญจวรรณ  ศัตรูพ่าย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติภพ  แสนสุภา
2. เด็กชายพิจักษณ์  อุตสาหะโยธิน
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.18 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรนภา  วาปี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีโยหะ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ขันแข็ง
 
1. นางสีสวาสดิ์  แสนมาโนช