สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายเอกชัย  เหลาผา
 
1. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวสุมิตรา  พันหลา
 
1. นางจิตฏารัศมี  แก้วศรีนวม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นางสาวสร้อยสุดา  ขาวฟอง
 
1. นางจิตฏารัศมี  แก้วศรีนวม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกภรณ์  อุระ
 
1. นางนิตยา  ไร่สงวน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.71 ทองแดง 15 1. นางสาวกฤษฎาพร  รุ่งโรจน์
2. นายมาโนตย์  วาปี
3. นายสหรัฐ  สิงห์ษร
 
1. นายต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสมบัติ  เขตอนันต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายพีราพัฒน์  ไชยโกษฐ
2. เด็กชายวิฒเณศร์  ศรีใสคำ
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอุมาพร  อุระ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วโรดมดำรง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุทธิจักร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขเจริญ
 
1. นางพรรณทิพา  เกิดทองคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวชุติกาญจน์  วุฒิปราณี
2. นายอุดมศักดิ์  บุตรกาล
 
1. นางอรุณสุดา  แก้วศรีนวม