สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอลงกรณ์  ไชยสัจ
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เวชภาพ
 
1. นางปริญญา  ติยะโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแก้ว
 
1. นางปริญญา  ติยะโคตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงศราวดี  เบญจมาตย์
3. เด็กหญิงศิรินาถ  คำพิลา
 
1. นางภควดี  บุญพอ
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกนกภรณ์  อุระ
2. นางสาวณัฐสุดา  กลางประพันธ์
3. นายนนธิวัฒน์  สุขสะอาด
 
1. นางต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีระพันธ์  สุขบัตร
2. เด็กชายศุภนิมิต  แสงเมือง
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเควิน  วิลด์ฮาร์เบอร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  วาลีพัฒน์