สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอลงกรณ์  ไชยสัจ
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายเอกชัย  เหลาผา
 
1. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  อุระ
 
1. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวสุมิตรา  พันหลา
 
1. นางจิตฏารัศมี  แก้วศรีนวม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นางสาวสร้อยสุดา  ขาวฟอง
 
1. นางจิตฏารัศมี  แก้วศรีนวม
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำนนท์
2. เด็กหญิงชนิดา  พันโสม
3. เด็กหญิงศรัญญา  พิกุลศรี
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.09 เงิน 7 1. นางสาวชลิตา  จิตรบรรจง
2. นางสาววานิษา  ภาคภูมิ
3. นางสาวสุภาลักษณ์  เกิดผล
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขราช
2. เด็กหญิงวีรยา  ทองออน
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  คุ้นกระโทก
2. นางสาวมะลิวัลย์  พันทะ
 
1. นางนาฏยา  นัยจิต
2. นางสาวปฏิพร  จิตรามาตย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เวชภาพ
 
1. นางปริญญา  ติยะโคตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกภรณ์  อุระ
 
1. นางนิตยา  ไร่สงวน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแก้ว
 
1. นางปริญญา  ติยะโคตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวพรชิตา  โคตรนาแก
 
1. นางนิตยา  ไร่สงวน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.75 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงศราวดี  เบญจมาตย์
3. เด็กหญิงศิรินาถ  คำพิลา
 
1. นางภควดี  บุญพอ
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกนกภรณ์  อุระ
2. นางสาวณัฐสุดา  กลางประพันธ์
3. นายนนธิวัฒน์  สุขสะอาด
 
1. นางต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายทองธรรม  ภูแม่นเขียว
2. เด็กหญิงพรนภา  ทองเถาว์
3. เด็กหญิงฟานิดา  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.71 ทองแดง 15 1. นางสาวกฤษฎาพร  รุ่งโรจน์
2. นายมาโนตย์  วาปี
3. นายสหรัฐ  สิงห์ษร
 
1. นายต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล
2. นางสมบัติ  เขตอนันต์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  เติมผล
2. เด็กหญิงวิยดา  คำพิลา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงรอด
 
1. นางภควดี  บุญพอ
2. นางพิไลพร  แสนสุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.57 เงิน 8 1. นางสาวกัลยา  รุ่งโรจน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  ไชยายงค์
3. นางสาววราพรรณ  ชาธิพา
 
1. นางสมบัติ  เขตอนันต์
2. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญกลม
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองพนัส
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี  บุญพอ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวชลัญกร  ทองออน
2. นางสาวประภาภรณ์  ประทุมมา
3. นางสาวอาทิตยา  ผุยคำสิงห์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อิทธิวิศิษฏ์
2. นางภควดี  บุญพอ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายสมรักษ์  ผุยคำสิงห์
2. นางสาวอรอุมา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสมบัติ  เขตอนันต์
2. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีระพันธ์  สุขบัตร
2. เด็กชายศุภนิมิต  แสงเมือง
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายพีราพัฒน์  ไชยโกษฐ
2. เด็กชายวิฒเณศร์  ศรีใสคำ
 
1. นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ยืนยง
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองจันทร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายชินพัฒน์  อัคราช
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ชัยมงคล
 
1. นางเบญจวรรณ  พันโกฏิ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 13 1. นางสาวทิพรัตน์  แก้ววรรณา
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยสุรีย์
 
1. นางเบญจวรรณ  พันโกฏิ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพรนภา  ศรีโยหะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาธิพันธ์  ศรีโยหะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธรรมลี
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวบุญบารมี  แข็งแรง
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมกริช  ธิพรพันธ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพันธ์  แสงทอง
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวสุณิสา  พันธ์ุภักดิ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวนิภาพร  ปัตสาลี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวดล  ภูโททิพย์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  ปัตสาลี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเควิน  วิลด์ฮาร์เบอร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  วาลีพัฒน์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวเบญจวัลย์  พาดี
 
1. นางเบญจวรรณ  ศัตรูพ่าย
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอุมาพร  อุระ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วโรดมดำรง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชาลิสา  บางทราย
 
1. นางสาวปภาดา  มณีวรรณ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุทธิจักร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขเจริญ
 
1. นางพรรณทิพา  เกิดทองคำ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวชุติกาญจน์  วุฒิปราณี
2. นายอุดมศักดิ์  บุตรกาล
 
1. นางอรุณสุดา  แก้วศรีนวม
 
48 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวุฒิ  มูลพรม
2. เด็กชายเจษฎา  โทนแก้ว
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชนะพัฒน์  มานะประสบสุข
2. เด็กชายสิทธินนท์  จุ้ยยิ้ม
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวสุพัตรา  อุดมลาภ
2. นายอภิวัฒน์  ไชยยงค์
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติภพ  แสนสุภา
2. เด็กชายพิจักษณ์  อุตสาหะโยธิน
 
1. นางร่มพร  บุญสุข
2. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.18 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรนภา  วาปี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีโยหะ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ขันแข็ง
 
1. นางสีสวาสดิ์  แสนมาโนช