สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายชีวิน  บุญรักษ์
2. นางสาวนันทนา  มงคลสุภา
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางสาวลักคณา  ภาคภูมิ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 1. นางสาวศิรินนา  จันรอง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยาณี  จันทะรักษ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มงคลสุภา
3. เด็กหญิงกุลวรรณ  จันทเรือง
4. นายจีระพัฒน์  ภาคภูมิ
5. เด็กหญิงนภาพร  แก้วลาน
6. เด็กหญิงนริศรา  จำปาเทศ
7. เด็กหญิงนลินี  ชาลือ
8. เด็กชายปรีชา  ภาคภูมิ
9. เด็กหญิงรัตติญาพร  สุกใส
10. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีละ
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
12. เด็กหญิงศศิธร  ครุธอุดทา
13. เด็กหญิงสาธิตา  จันรอง
14. เด็กหญิงสุจิตรา  พันนา
15. เด็กหญิงอนงลักษณ์  พันอุด
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
2. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงวิราวัลย์  ชาลือ
2. เด็กหญิงอริศรา  ชาลือ
 
1. นายรณกร  กาญจนวรางกูร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 17 1. นางสาวสุดารัตน์  อักคะการ
2. นางสาวอรญา  จำปาเทศ
 
1. นายรณกร  กาญจนวรางกูร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายวุฒิชัย  สังขะฤกษ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิชัย  สังขะฤกษ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  คนเพียร
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิริญญา  อินทุพันธ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโฆษิต  โฆตะมัง
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 1. นางสาวสุดาพร  เมืองโคตร
 
1. นางภัณฑิฏา  สุวรรณพันธ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุฒิ  กลำจิตร
2. นายฤทธิชัย  มงคลสุภา
3. นายวรวิทย์  จันรอง
 
1. นางสาวเดือนฉาย  ชารีผาย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีลาฤทธิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พันพา
3. เด็กหญิงอภัสดา  สุนทอง
 
1. นายพงษ์ดนัย  โคตรภักดี
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาทิพย์  สิงธิมาตร
2. เด็กหญิงพิมพิลัย  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันกง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรารัตน์  รูปสอาด
2. นายนัทวุฒิ  เสริฐสอน
3. นางสาวศิริลักษณ์  ชาลือ
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมสด
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  จันรอง
3. เด็กหญิงสุภัตตรา  เหง้าโอสา
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.38 ทอง 4 1. นางสาวบุษกร  ดอกบัว
2. นางสาวปิยะพร  โทนแก้ว
3. นางสาวปิยะมาศ  ปิทชาติ
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์