สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรนุช  รูปสอาด
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาลือ
 
1. นายศิริวัฒน์  น้อยทรง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 1. นายชีวิน   บุญรักษ์
2. นางสาวบุตรศรินทร์  อุปคุณ
3. นางสาววิชสุดา  บับพาน
 
1. นางสุมลทา   ผิวขำ
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.38 เงิน 16 1. เด็กหญิงพราวริณี  อนันท์
2. เด็กหญิงพิณรัตน์  โสมศรี
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีลาฤทธิ์
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.85 เงิน 20 1. นางสาวมัณฑนา  รูปสอาด
2. นางสาวมุธิกา  ปกครอง
3. นางสาวสร้อยสุดา  ปัดไตร
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.66 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สุกใส
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นางสาวดรุณี  ศรีตระการ
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวจิริญญา  อินทุพันธ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวอารดา  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวรุ่งอรุณ  รูปสอาด
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายนันทวัฒน์  คนเพียร
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.6 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตาลสมรส
2. เด็กชายดนัย  รูปคม
3. นางสาวภาวิณี  จันรอง
4. เด็กหญิงไพรินทร์  พรมแสน
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกมล
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวจิราพร  จันรอง
2. นางสาวนันทนา  มงคลสุภา
3. นางสาวรัมภา  แสนจักร
 
1. นายพงษ์ดนัย  โคตรภักดี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายภูวดล  รูปสอาด
2. เด็กชายสุริยะ  แก้วพิทักษ์
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
2. นางสาวศุทธินี  จันรอง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงธารารัตน์  โฆตะมัง
2. เด็กหญิงยุพิน  เดชมะเริง
3. เด็กหญิงสุนิสา  โฆตะมัง
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์