สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศินิษรา  สาธุชาติ
 
1. นายศิริวัฒน์  น้อยทรง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอนัญพร  กาบบัวทอง
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวดาวมะลิลา  จันกง
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวศิริพักตร์  แสนจันทะ
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสมศรี
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยะนันท์  แก่นจันท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทองชุม
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสมศรี
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกกร  แพพิพัฒน์
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี