สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ซินเป
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชุวนันท์  จันทากูด
2. เด็กหญิงประเพียรทอง  ทองชุม
3. เด็กหญิงวนิดา  รูปสอาด
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณัฐธิดา  สุพร
2. นางสาวธิดารัตน์  พิมพ์บึง
3. นางสาวเกษร  ไม้พลวง
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุกใส
 
1. นางภัณฑิฏา  สุวรรณพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกษสุดา  โกมล
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนุชณิชา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี