สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ซินเป
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 13 1. เด็กหญิงอรนุช  รูปสอาด
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุกใส
2. นายโฆษิต  โฆตะมัง
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางสาวลักคณา  ภาคภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายชีวิน  บุญรักษ์
2. นางสาวนันทนา  มงคลสุภา
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางสาวลักคณา  ภาคภูมิ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาลือ
 
1. นายศิริวัฒน์  น้อยทรง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 4 1. นายชีวิน   บุญรักษ์
2. นางสาวบุตรศรินทร์  อุปคุณ
3. นางสาววิชสุดา  บับพาน
 
1. นางสุมลทา   ผิวขำ
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศินิษรา  สาธุชาติ
 
1. นายศิริวัฒน์  น้อยทรง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชุวนันท์  จันทากูด
2. เด็กหญิงประเพียรทอง  ทองชุม
3. เด็กหญิงวนิดา  รูปสอาด
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 25 1. นางสาวณัฐธิดา  สุพร
2. นางสาวธิดารัตน์  พิมพ์บึง
3. นางสาวเกษร  ไม้พลวง
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.38 เงิน 16 1. เด็กหญิงพราวริณี  อนันท์
2. เด็กหญิงพิณรัตน์  โสมศรี
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีลาฤทธิ์
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.85 เงิน 20 1. นางสาวมัณฑนา  รูปสอาด
2. นางสาวมุธิกา  ปกครอง
3. นางสาวสร้อยสุดา  ปัดไตร
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.66 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สุกใส
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 1. นางสาวศิรินนา  จันรอง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยาณี  จันทะรักษ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  มงคลสุภา
3. เด็กหญิงกุลวรรณ  จันทเรือง
4. นายจีระพัฒน์  ภาคภูมิ
5. เด็กหญิงนภาพร  แก้วลาน
6. เด็กหญิงนริศรา  จำปาเทศ
7. เด็กหญิงนลินี  ชาลือ
8. เด็กชายปรีชา  ภาคภูมิ
9. เด็กหญิงรัตติญาพร  สุกใส
10. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีละ
11. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
12. เด็กหญิงศศิธร  ครุธอุดทา
13. เด็กหญิงสาธิตา  จันรอง
14. เด็กหญิงสุจิตรา  พันนา
15. เด็กหญิงอนงลักษณ์  พันอุด
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
2. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงวิราวัลย์  ชาลือ
2. เด็กหญิงอริศรา  ชาลือ
 
1. นายรณกร  กาญจนวรางกูร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 17 1. นางสาวสุดารัตน์  อักคะการ
2. นางสาวอรญา  จำปาเทศ
 
1. นายรณกร  กาญจนวรางกูร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 17 1. นางสาวดรุณี  ศรีตระการ
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายวุฒิชัย  สังขะฤกษ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอนัญพร  กาบบัวทอง
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวจิริญญา  อินทุพันธ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิชัย  สังขะฤกษ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  ครุธอุดทา
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวอารดา  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  คนเพียร
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวรุ่งอรุณ  รูปสอาด
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายนันทวัฒน์  คนเพียร
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิริญญา  อินทุพันธ์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.6 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตาลสมรส
2. เด็กชายดนัย  รูปคม
3. นางสาวภาวิณี  จันรอง
4. เด็กหญิงไพรินทร์  พรมแสน
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุจจิรา  จันกง
2. เด็กหญิงมาลิณี  จันรอง
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุกใส
 
1. นางภัณฑิฏา  สุวรรณพันธ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวดาวมะลิลา  จันกง
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโฆษิต  โฆตะมัง
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 1. นางสาวสุดาพร  เมืองโคตร
 
1. นางภัณฑิฏา  สุวรรณพันธ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเกษสุดา  โกมล
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกมล
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวศิริพักตร์  แสนจันทะ
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสมศรี
 
1. นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยะนันท์  แก่นจันท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทองชุม
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวจิราพร  จันรอง
2. นางสาวนันทนา  มงคลสุภา
3. นางสาวรัมภา  แสนจักร
 
1. นายพงษ์ดนัย  โคตรภักดี
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุกใส
2. นายโฆษิต  โฆตะมัง
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดรุณี  ศรีตระการ
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสมศรี
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนุชณิชา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกกร  แพพิพัฒน์
 
1. นางสาวภัชรากร  คล่องดี
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายภูวดล  รูปสอาด
2. เด็กชายสุริยะ  แก้วพิทักษ์
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  ศรีมณีรัตน์
2. นางสาวศุทธินี  จันรอง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุฒิ  กลำจิตร
2. นายฤทธิชัย  มงคลสุภา
3. นายวรวิทย์  จันรอง
 
1. นางสาวเดือนฉาย  ชารีผาย
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีลาฤทธิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พันพา
3. เด็กหญิงอภัสดา  สุนทอง
 
1. นายพงษ์ดนัย  โคตรภักดี
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงธารารัตน์  โฆตะมัง
2. เด็กหญิงยุพิน  เดชมะเริง
3. เด็กหญิงสุนิสา  โฆตะมัง
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาทิพย์  สิงธิมาตร
2. เด็กหญิงพิมพิลัย  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันกง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรารัตน์  รูปสอาด
2. นายนัทวุฒิ  เสริฐสอน
3. นางสาวศิริลักษณ์  ชาลือ
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
2. นางสาวสุภัคสินี  บุตดีวงศ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมสด
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  จันรอง
3. เด็กหญิงสุภัตตรา  เหง้าโอสา
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.38 ทอง 4 1. นางสาวบุษกร  ดอกบัว
2. นางสาวปิยะพร  โทนแก้ว
3. นางสาวปิยะมาศ  ปิทชาติ
 
1. นางยุวชน  ปากหวาน
2. นางภัทรานิษฐ์  ธนะเธียรานันท์