สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาววราภรณ์  อุระ
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กชายพงศกร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายชาติชาย  เพียสา
2. นายกมล  สุวรรณมาโจ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กชายศุภกิจ  นาโสก
2. เด็กหญิงสิทธิณี  นาโสก
 
1. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์
2. นายชัยธวัช  กมลรัตน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิดา  นาโสก
2. นางสาววิยะดา  ประทุมดวง
 
1. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์
2. นายชัยธวัช  กมลรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโชคชัย  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะนุช  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  โคสาสุ
 
1. นางกุลชา  ก้อนใจจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิไลรัตน์  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จันทร์ศรี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลองห้วยบง
4. เด็กชายพงศกร  ผดุงกลิ่น
5. เด็กชายวัชรกร  สิงห์ศร
6. เด็กชายศิริโชค  นาโสก
7. เด็กหญิงสุภัสธิรา  สุภจันทร์
8. เด็กหญิงเสาวนีย์  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
2. นางกุลชา  ก้อนใจจิตร
3. นางอังคณา  อุปัญญ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.66 ทอง 14 1. นางสาวคติยา  ราชประโคน
 
1. นางวิริยา  เชี่ยวชาญ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.16 ทอง 6 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  นาโสก
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  แพงพุฒ
3. เด็กชายโยธิน  นาโสก
 
1. นายชัยยนต์  สิงห์บุญ
2. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  นาโสก
2. นางสาววไลพร  ชาธิพา
3. นางสาวอรยา  เรียบไทสงค์
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
2. นางอังคณา  อุปัญญ์