สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาโสก
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 13 1. นางสาวฐิตินันท์  พานิช
2. นายนราวิชญ์  นาโสก
3. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
2. นางสาวศริวิมล  แสนสุภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.55 เงิน 18 1. นายวีระพงศ์  นารีนุช
2. นางสาวอรอนง  บับพาน
 
1. นายชาติชาย  เพียสา
2. นายกมล  สุวรรณมาโจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภิญโญ  ล้วนหาญ
 
1. นางวิริยา  เชี่ยวชาญ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บับพาน
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายสุรศักดิ์  แพงพา
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายฤทธิกุล  นาโสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  นาโสก
 
1. นายกมลุ  สุวรรณมาโจ
2. นายชาติชาย  เพียสา