สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวสุนิภา  บุญอุ้ม
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายชารีฟ  นาโสก
 
1. นางสาวจันทิพย์  สุวรรณพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.74 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัยณรงค์  นาโสก
2. เด็กชายทัศนันท์  บับภาร
 
1. นางสาวนะลิมน  พรมแสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายจรรยวรรธ  นาโสก
2. เด็กชายเศรษฐพลศักดิ์  นาโสก
 
1. นางสาวนะลิมน  พรมแสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  นาโสก
 
1. นางสาวจินตหรา  บริสุทธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายประกาศิต  นาโสก
 
1. นางสาวจินตหรา  บริสุทธิ์