สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงพิยาดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายโสรยา  นาสมใจ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผิวพรรณงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผิวพรรณงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 24 1. นางสาววารุณี  รอดเย็น
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายพาทิศ  ราชประโคน
3. เด็กชายศักสิทธิ์  พลชนะ
 
1. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
2. นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 15 1. นางสาวภัชธีญา  นาโสก
2. นางสาววรรณภา  นาโสก
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นุรักษ์ธราดล
 
1. นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน
2. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์