สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงพิยาดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวสุนิภา  บุญอุ้ม
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาโสก
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาววราภรณ์  อุระ
 
1. นางภัสรา  ทันอินทรอาจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายโสรยา  นาสมใจ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผิวพรรณงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายชารีฟ  นาโสก
 
1. นางสาวจันทิพย์  สุวรรณพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีสุข
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผิวพรรณงาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 24 1. นางสาววารุณี  รอดเย็น
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายพาทิศ  ราชประโคน
3. เด็กชายศักสิทธิ์  พลชนะ
 
1. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
2. นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 15 1. นางสาวภัชธีญา  นาโสก
2. นางสาววรรณภา  นาโสก
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นุรักษ์ธราดล
 
1. นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน
2. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.25 เงิน 13 1. นางสาวฐิตินันท์  พานิช
2. นายนราวิชญ์  นาโสก
3. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  สลางสิงห์
2. นางสาวศริวิมล  แสนสุภา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.74 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัยณรงค์  นาโสก
2. เด็กชายทัศนันท์  บับภาร
 
1. นางสาวนะลิมน  พรมแสง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายจรรยวรรธ  นาโสก
2. เด็กชายเศรษฐพลศักดิ์  นาโสก
 
1. นางสาวนะลิมน  พรมแสง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กชายพงศกร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายชาติชาย  เพียสา
2. นายกมล  สุวรรณมาโจ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.55 เงิน 18 1. นายวีระพงศ์  นารีนุช
2. นางสาวอรอนง  บับพาน
 
1. นายชาติชาย  เพียสา
2. นายกมล  สุวรรณมาโจ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กชายศุภกิจ  นาโสก
2. เด็กหญิงสิทธิณี  นาโสก
 
1. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์
2. นายชัยธวัช  กมลรัตน์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิดา  นาโสก
2. นางสาววิยะดา  ประทุมดวง
 
1. นายเชิดพงษ์  วงษาเนาว์
2. นายชัยธวัช  กมลรัตน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายโชคชัย  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะนุช  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  โคสาสุ
 
1. นางกุลชา  ก้อนใจจิตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายโชคชัย  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิไลรัตน์  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จันทร์ศรี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลองห้วยบง
4. เด็กชายพงศกร  ผดุงกลิ่น
5. เด็กชายวัชรกร  สิงห์ศร
6. เด็กชายศิริโชค  นาโสก
7. เด็กหญิงสุภัสธิรา  สุภจันทร์
8. เด็กหญิงเสาวนีย์  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
2. นางกุลชา  ก้อนใจจิตร
3. นางอังคณา  อุปัญญ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  นาโสก
 
1. นางสาวจินตหรา  บริสุทธิ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายประกาศิต  นาโสก
 
1. นางสาวจินตหรา  บริสุทธิ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภิญโญ  ล้วนหาญ
 
1. นางวิริยา  เชี่ยวชาญ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.66 ทอง 14 1. นางสาวคติยา  ราชประโคน
 
1. นางวิริยา  เชี่ยวชาญ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บับพาน
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายสุรศักดิ์  แพงพา
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายฤทธิกุล  นาโสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  นาโสก
 
1. นายกมลุ  สุวรรณมาโจ
2. นายชาติชาย  เพียสา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.16 ทอง 6 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  นาโสก
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  แพงพุฒ
3. เด็กชายโยธิน  นาโสก
 
1. นายชัยยนต์  สิงห์บุญ
2. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  นาโสก
2. นางสาววไลพร  ชาธิพา
3. นางสาวอรยา  เรียบไทสงค์
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
2. นางอังคณา  อุปัญญ์