สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 1. นายวิเชียร  โคตรสะขึง
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยภูธร
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 16 1. นางสาวชมภู่  พิกุลศรี
2. นางสาวศรีสุดา  เพชรรัตน์
3. นางสาวเพชรไพลิน  เพียรงาน
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
2. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  แข็งแรง
2. เด็กหญิงอรสา  พิกุลศรี
 
1. นางจิราพรรณ  โลห์คำ
2. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 1. นางสาวจารุณี  แข็งแรง
2. นายชัยวัฒน์  พิกุลศรี
 
1. นางจิราพรรณ  โลห์คำ
2. นางสุกัญญา  ว่องไว
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 21 1. นางสาวนัทยาพร  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวศิรินภา  โคชขึง
 
1. นายธนพัฒน์  ซามงค์
2. นายวุฒิไกร  จันทร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรกมล  ระมั่งทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.66 ทอง 9 1. นางสาวปรมาภรณ์  ดาลัย
 
1. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงชลิตา  สาลิง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พิกุลศรี
 
1. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
2. นางสุกัญญา  ว่องไว
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระภัทร  รักษาศรี
2. เด็กชายสุปกรณ์  โคตรสขึง
 
1. นางสาวิภา  สารราษฎร์
2. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง