สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีสง่า  พิกุลศรี
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิรญา  พิกุลศรี
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวขวัญดาว  พิกุลศรี
2. นายเจษฎา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพทิวา  ราชฐาน
2. นางสาวพรรณทิพา  พิกุลศรี
3. นางสาวศศิพิมพ์  วันโสภา
 
1. นายวัชรา  สุตาวงศ์
2. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 1. เด็กชายธวัชชัย  ยืนยง
2. เด็กชายธีระยุทธ  ยืนยง
3. เด็กชายสิทธานต์  แข็งแรง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
2. นายวัชรา  สุตาวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.57 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติญารัตน์  ทองเภา
2. เด็กหญิงชุติมา  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  แข็งแรง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
2. นางสาวนรินทร์นุช  คนไว