สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจารุวรรณ  อยู่สวัสดี
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชรี  ไชยภูธร
2. เด็กชายสุทธิราช  พิกุลศรี
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
2. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวญานิศา  พิกุลศรี
2. นางสาวนิภาพร  แข็งแรง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
2. นายวัชรา  สุตาวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นายธนาศักดิ์  พรมอินทร์
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 1. นางสาวลดาวัลย์  โคตรสะขึง
 
1. นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน