สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชนิดกุล
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัชนีพร  พิกุลศรี
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสายสมร  โคตรสขึง
2. เด็กชายสิงห์ชัย  ลาธุรี
3. เด็กหญิงอิศริยา  โคตรสขึง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
2. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 18 1. นางสาวขวัญฤดี  สุพรรณโมก
2. นางสาวสกุลรัตน์  พิกุลศรี
3. นางสาวสุธิดา  พิกุลศรี
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
2. นางสาวนรินทร์นุช  คนไว