สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชนิดกุล
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีสง่า  พิกุลศรี
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิรญา  พิกุลศรี
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 1. นายวิเชียร  โคตรสะขึง
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยภูธร
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจารุวรรณ  อยู่สวัสดี
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชรี  ไชยภูธร
2. เด็กชายสุทธิราช  พิกุลศรี
 
1. นางอภันตรี  บุญยืน
2. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวขวัญดาว  พิกุลศรี
2. นายเจษฎา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัชนีพร  พิกุลศรี
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพทิวา  ราชฐาน
2. นางสาวพรรณทิพา  พิกุลศรี
3. นางสาวศศิพิมพ์  วันโสภา
 
1. นายวัชรา  สุตาวงศ์
2. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 1. เด็กชายธวัชชัย  ยืนยง
2. เด็กชายธีระยุทธ  ยืนยง
3. เด็กชายสิทธานต์  แข็งแรง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
2. นายวัชรา  สุตาวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวญานิศา  พิกุลศรี
2. นางสาวนิภาพร  แข็งแรง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
2. นายวัชรา  สุตาวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นายธนาศักดิ์  พรมอินทร์
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสายสมร  โคตรสขึง
2. เด็กชายสิงห์ชัย  ลาธุรี
3. เด็กหญิงอิศริยา  โคตรสขึง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
2. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 18 1. นางสาวขวัญฤดี  สุพรรณโมก
2. นางสาวสกุลรัตน์  พิกุลศรี
3. นางสาวสุธิดา  พิกุลศรี
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
2. นางสาวนรินทร์นุช  คนไว
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.57 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติญารัตน์  ทองเภา
2. เด็กหญิงชุติมา  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  แข็งแรง
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
2. นางสาวนรินทร์นุช  คนไว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 16 1. นางสาวชมภู่  พิกุลศรี
2. นางสาวศรีสุดา  เพชรรัตน์
3. นางสาวเพชรไพลิน  เพียรงาน
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย
2. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายศราวุฒิ  แข็งแรง
2. เด็กหญิงอรสา  พิกุลศรี
 
1. นางจิราพรรณ  โลห์คำ
2. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 1. นางสาวจารุณี  แข็งแรง
2. นายชัยวัฒน์  พิกุลศรี
 
1. นางจิราพรรณ  โลห์คำ
2. นางสุกัญญา  ว่องไว
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 21 1. นางสาวนัทยาพร  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวศิรินภา  โคชขึง
 
1. นายธนพัฒน์  ซามงค์
2. นายวุฒิไกร  จันทร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรกมล  ระมั่งทอง
 
1. นายธีระศักดิ์  คนตรง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 1. นางสาวลดาวัลย์  โคตรสะขึง
 
1. นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.66 ทอง 9 1. นางสาวปรมาภรณ์  ดาลัย
 
1. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศักดิ์ชัย  พรหมเสนา
 
1. นางนงค์พิลา  สิงห์ขัน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  โคตรสขึง
2. เด็กชายวุฒิชัย  จ่าผาย
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
2. นางอภันตรี  บุญยืน
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติกร  แข็งแรง
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงชลิตา  สาลิง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พิกุลศรี
 
1. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
2. นางสุกัญญา  ว่องไว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพทิวา  ราชฐาน
2. นางสาวปรมาภรณ์  ดาลัย
3. นางสาวศศิพิมพ์  วันโสภา
 
1. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
2. นางสุกัญญา  ว่องไว
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระภัทร  รักษาศรี
2. เด็กชายสุปกรณ์  โคตรสขึง
 
1. นางสาวิภา  สารราษฎร์
2. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง