สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 13 1. นางสาวคัทรียา  ศุภลา
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพล  อาจหาญ
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กชายปฎิวัติ  คนเพียร
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โทนแก้ว
3. นางสาวอริสษา  สุพร
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาขากิจ
2. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  อุระ
3. นางสาวสุปราณี  สิงห์สุ
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุพร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิคำ
3. เด็กหญิงสินทิวาพร  สุขรี่
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สุวรรณไตรย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรภา  สีบู่
2. เด็กหญิงพัชฎา  สุพร
3. เด็กหญิงแพรวพราว  บุญขันธ์
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.14 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยชล  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงรจนา  สุพร
3. เด็กหญิงสรีลนุช  อัมโภชน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สุวรรณไตรย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 17 1. นางสาวกาญจนา  คนหาญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  คล่องแคล่ว
3. นางสาวภัสสร  สุพร
 
1. นางสาวยมลภัทร  ศรีภักดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. นางสาวกิ่งกมล  ใจเที่ยง
2. นางสาวธีรารัตน์  รูปคม
3. นางสาวนภายุ  มาลาสาย
4. นางสาวเจนจิรา  เสวะนา
5. นางสาวเบญจมาศ  ตรงดี
 
1. นายวิสัย  สมประสงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 15 1. นางสาวขนิษฐา  มงคลเกตุ
2. นางสาวทิพวรรณ  นามบุตร
3. นางสาวพจนีย์  อุสุพันธ์
4. นางสาวละออรัตน์  ชาลี
5. นางสาวสีรีธร  ชาดง
 
1. นายวิสัย  สมประสงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คนขยัน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  มงคลเกตุ
3. เด็กหญิงนิภาพร  มงคลเกตุ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุพร
5. นางสาวรุ่งนภา  สุพร
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.28 ทอง 7 1. นางสาวชญาณ์ณัชณ์  ปิทชาติ
2. นางสาวมะลิดา  มรรครัสโส
3. นางสาวสุกานดา  รูปสะอาด
4. นางสาวสุพัตรา  สุพร
5. นางสาวอุษณี  มงคลเกตุ
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฏจิราภรณ์  บัวระพา
2. นางสาวนิลาวัณย์  สุพร
3. นางสาวบุษรา  คล่องแคล่ว
4. นางสาววนัสนันท์  จันนา
5. นางสาวศิโรรัตน์  สุพร
 
1. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
2. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิบริบาล
 
1. นางพัชราพร  ฐิติวงศาโรจน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภานิดา  ภูมิลา
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายนิพัฒน์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุพร
 
1. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิริวัฒน์  ยาวุธ
2. นางสาวสุภรัตน์  สุขรี่
 
1. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวกนกอร  เชียงขวาง
2. นางสาวกนิษฐา  เทอำรุง
3. นางสาวกมลชนก  ศรีแนน
4. นางสาวกมลรัตน์  พันอุด
5. นางสาวชฎาพร  มณ๊วรรณ
6. นางสาวชโลธร  วาปี
7. นางสาวภัทรภรณ์  มงคลสุภา
8. นางสาวสุดารัตน์  ภาคภูมิ
9. นางสาวอรยา  หงษาดี
10. นางสาวอัญชลี  ใจเอื้อ
 
1. นายชุติภาส  ยืนยั่ง
2. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
3. นายวิสัย  สมประสงค์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศิลพูน
2. เด็กหญิงอรุณจันทร์  สุขรี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
2. นายวินัย  โคตรบรม
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  เสนาพันธ์
2. นางสาวมินตรา  ล้ำเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
2. นายวินัย  โคตรบรม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาส  สาริโท
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินธรณ์  มงคลสุภา
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรารัตน์  มงคลสุภา
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนงค์  ดวงสิน
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากร  เขรภูมิ
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  สุพันธ์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก่นจันทร์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายนพรัตน์  สุพร
2. นายประชานาถ  รัฐวานิชย์
3. นายวีระยุทธ  คนหาญ
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกัญญา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกุล  โคตรสขึง
2. เด็กชายพีรพล  ธนะพจน์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญนิมิตร
4. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
5. เด็กชายวิโรชน์  ชาลือศรี
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นายกิตติพันธ์  ปัญญาวงค์
2. นายนันทวัฒน์  สีวงษ์
3. นายภาณุวัฒน์  ใจเที่ยง
4. นายสิทธิโชค  ศิริกาล
5. นายเอกราช  ลอนดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวพรนภา  ไวว่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัทยา  วงศ์จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิลา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หรั่นจันทึก
3. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีมูล
4. เด็กหญิงจิรวัลย์  สุพร
5. เด็กหญิงนิตยา  สุขรี่
6. เด็กหญิงพัชราวรรณ  สาฤาษี
7. เด็กชายพิชัยยุทธ์  คล่องแคล่ว
8. เด็กหญิงภัทราพร  พลสงคราม
9. เด็กชายภานุเดช  แสนมอม
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงห์สอน
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วันคำกูด
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เดือนเพ็ง
13. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  นาโสก
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ตรงดี
15. เด็กหญิงสุรดา  ทองจันทร์
16. เด็กหญิงสุริตา  จันรอง
17. เด็กชายอนุชิต  สุพร
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉันทญมัด
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  อัคศรี
20. เด็กหญิงอัสรียา  พันธ์หมุด
21. เด็กหญิงอาทิตยา  สีสมโภชน์
22. เด็กหญิงอาภัสรา  รวมรส
23. เด็กหญิงอิสริยา  คานศรี
24. เด็กหญิงอุบลรัตน์  สุขรี่
25. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขทวี
26. เด็กหญิงเทียนน้ำผึ้ง  สามนคร
27. เด็กหญิงเอมมิกา  พันอุด
28. เด็กชายไกวัล  ศรีวรรณชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายวินัย  โคตรบรม
3. นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน
4. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
5. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวจันทิมา  สุขรี่
3. นางสาวจิราภรณ์  นาโสก
4. นายฉัตรชัย  รอบคอบ
5. นายชนายุทธ  สุพร
6. นางสาวณัฐยาน์  ปัญญาบุตร
7. นายณัฐวุฒิ  ศุภลา
8. นางสาวดาลิณี  วรสิงห์
9. นางสาวตรีทิพยนิภา  สีดา
10. นายธีระวัฒน์  พันธ์โคตร
11. นายนคริน  ปัญญาบุตร
12. นางสาวนภาวรรณ  สุพร
13. นายนันทวัฒน์  ภูมิลา
14. นางสาวนิศาชล  ซองซะยะ
15. นางสาวบังอร  ชาลี
16. นางสาวพัฒน์สรณ์  สีขาพิมพ์
17. นายพัสกร  ทองออน
18. นายพิริยะ  ชาลี
19. นายพุฒิพงษ์  สุขรี่
20. นางสาวภูษณิษา  กลิ่นดอกไม้
21. นางสาวรุ่งฤดี  ชาลี
22. นางสาวลลิตา  ชาลือ
23. นางสาววรารักษ์  พันอุด
24. นางสาววลาวัลย์  ศรีสัน
25. นายวัชรพงษ์  คนเพียร
26. นางสาวศิริลักษณ์  กงนะ
27. นางสาวศิโรรัตน์  ใจเอื้อ
28. นายศุภกิจ  ปัญญาบุตร
29. นายสมชาย  พันธี
30. นางสาวสมพิศ  มงคลสุภา
31. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์สุ
32. นายสุภกิจ  คนคล่อง
33. นายสุริยา  ชัยสงค์
34. นายอนิรุตน์  เอี่ยมเมี้ยน
35. นายอนุรักษ์  ประดับวงค์
36. นายอำนาจ  พันโกฎฺิ
37. นายเกรียงศักดิ์  อุปสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
3. นายวินัย  โคตรบรม
4. นางนิลวรรณ  กำประโคน
5. นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงบุษกร  รอบคอบ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 1. นางสาวพัชรธิดา  ปัญญาวงค์
 
1. นางขวัญเรือน  จูมแพง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชาลือ
 
1. MissLi  Yaniiu
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกัลยามล  สุกใส
2. นางสาวชลดา  สุพร
3. นางสาวณัฐณิตรา  จันทุม
4. นางสาวนิยากร  สันทะเนือง
5. นางสาวนิราพร  สีลาดหา
6. นางสาวนุชนาถ  สุวรรณมงคล
7. นางสาวประภัสสรา  ทองออน
8. นางสาวพัชธิดา  พันธ์โคตร
9. นางสาวสุวัจนี  กงนะ
10. นางสาวอนุธิดา  โทนสิมมา
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
3. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัว  คนดี
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ปัทวงค์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก่นวงค์
4. เด็กหญิงอ่อนศรี  กงนะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  สุพร
 
1. นางกรวิกา  คุณชื่น
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  คงประโคน
2. นางสาวนิธิพร  โพธินาม
3. นางสาวนิภาพร  สุพร
4. นางสาวบุศริน  สองทอง
5. นายพงศธร  สุพร
 
1. นางกรวิกา  คุณชื่น
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณิภา  สุพร
2. นางสาววิภาวัลย์  มงคลสุภา
3. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
2. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาวรรณ  คล่องดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรวัฒน์  คล่องแคล่ว
2. นายชนะชัย  สุพร
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภินันท์  ทองผา
2. นายอรรคพล  พรรณา
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมกฤษ  มงคลสุภา
2. นายณัฐวุฒิ  เนตรทิพย์
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
50 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฒน์  สุพร
2. นายยุทธชัย  ฝ้ายสิงห์
3. นายอิสระ  สุขรี่
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายกฤษดา  วะโนปะ
2. นายวรชน  คล่องดี
3. นายวิวัฒน์  ชาลือ
 
1. นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  จันทากูด
2. เด็กหญิงมันทนา  ใจเที่ยง
3. เด็กชายอรัญชัย  สุกใส
 
1. นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ
2. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 1. นางสาวกัณฑภรณ์  เชื้อคำฮด
2. นางสาวพัชรนันท์  ศรีทอง
3. นางสาวเบณจวรรณ  จันกง
 
1. นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประพาศิริ  คนหาญ
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
55 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายนภัทรพล  วาปี
3. เด็กชายนรุตม์  โพธินาม
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน