สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ภูมิผักแว่น
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.55 เงิน 11 1. นางสาวทิพย์ธิดา  ยศศรีหา
2. นางสาวธนัญญา  ประไพเพชร
3. นางสาวนุชวรา  สมิงราชา
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทองดี
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
2. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาววิภาวรรณ  คล่องดี
2. นางสาวสถิตย์ภรณ์  สุขรี่
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีมูล
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางสิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  รูปคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  อัมโภชน์
3. นางสาวสุวนันท์  สุพร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.88 เงิน 12 1. นางสาวพรธิพา  สุพร
2. นางสาววารี  นาโสก
3. นางสาวไพรินทร์  สุพร
 
1. นายสุจิณ  ไทยวงค์
2. นางสาวยมลภัทร  ศรีภักดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.14 เงิน 9 1. นางสาวนิภาพร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวประภาพร  สารบูรณ์
3. นางสาวสุมินตรา  โพธิ์สิม
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
2. นางสาวกมลวดี  คิดทวี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวพนิดา  แก้วสิงห์
2. นางสาวสิริวิมล  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปัญญาบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  ยาวุธ
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  เกตุกุล
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  ปัญญาวงค์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรโมก
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.75 เงิน 7 1. เด็กชายพีรพล  ชนะพจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายพงษ์สิทธิ์  ยุติรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายยุทธนา  สารขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัตติกา  สียางนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรทัย  มณีวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวภูษณิศา  กลิ่นดอกไม้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คนขยัน
 
1. Mr.Maverick  A.Cabulera
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายวรวุฒิ  สอนศรี
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุพร
 
1. Mr.Li  Rongze
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  คนขยัน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุพร
3. เด็กหญิงภูริชญา  สุจารี
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชาติชาย  รูปเหมาะ
2. เด็กชายปารเมศ  พุ่มเนียม
 
1. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  รัตนวงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วดี
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายประกฤษณ์  สุพร
2. นายมนตรี  สุพร
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
2. นายสุระชัย  แสนเสิก
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญชอบ
 
1. นายสุรชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 4 1. เด็กชายชีวาอนนต์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงปกีรนัม  พรมชาติ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คล่องแคล่ว
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายนพพร  จอหอนอก
2. นายพงษ์นรินทร์  ท้ายปาก
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
2. นายสุรชัย  แสนเสิก
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 1. เด็กชายจักรินทร์  ไชยเพชร
2. เด็กชายจักรีนฤเษศ  สุขรี่
3. เด็กชายภัควัฒน์  เจริญธนะพงษ์
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฐานหมั่น
2. เด็กหญิงสมชญา  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงอริษา  สุภาพ
 
1. นางเกษรา  ราชิวงค์