สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวภักจิรา  ตรงดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สุราพัก
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวพัชรณี  สุพร
2. นางสาวรัญชิดา  ปัญญาบุตร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวกุลนัท  คนเพียร
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางสิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุพร
2. นางสาวสุภาพร  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษบดินทร์  ชาลึง
2. เด็กชายชัยชนะ  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวสุทธิดา  พลสงคราม
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นางสาวอุรัสยา  สุขรี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวสุริญญา  กงนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นายธีระพันธ์  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พันธ์อุด
 
1. นางขวัญเรือน  จูมแพง
2. นางขนิษฐา  สุพร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑามาศ  สาธุชาติ
2. นางสาวเบญจวรรณ  พันโกฎิ
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
2. นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชรัณญา  สุพร
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุพร
 
1. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายนัฐพล  พันธ์โคตร
2. เด็กหญิงนิภาพร  รัตนวงค์
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวธาราวิไล  สุพร
2. นางสาววิภารัตน์  วันคำกูด
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรี  พรมงาม
2. เด็กชายพันธนันท์  ท้ายปาก
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นายสุระชัย  แสนเสิก