สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพรศิริ  ศรีแนน
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อุปชัย
2. เด็กหญิงรดาวรรณ  พจนา
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภาคภูมิ
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อัมโภง
2. เด็กหญิงมัสลิน  พันธ์เลิศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สวรรณไตรย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิรวดี  ทองออน
2. นางสาวนิรชา  ไวว่อง
3. นางสาววรกานต์  นามบุตร
 
1. นายจีรศุกดิ์  ศรีบุรมย์
2. นางสาวกมลวดี  คิดทวี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนิรากร  สุพร
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์