สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชรัญญา  สุพร
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวภักจิรา  ตรงดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ภูมิผักแว่น
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 13 1. นางสาวคัทรียา  ศุภลา
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สุราพัก
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพล  อาจหาญ
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กชายปฎิวัติ  คนเพียร
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โทนแก้ว
3. นางสาวอริสษา  สุพร
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.55 เงิน 11 1. นางสาวทิพย์ธิดา  ยศศรีหา
2. นางสาวธนัญญา  ประไพเพชร
3. นางสาวนุชวรา  สมิงราชา
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทองดี
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
2. นางดวงนภา  ผางพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาววิภาวรรณ  คล่องดี
2. นางสาวสถิตย์ภรณ์  สุขรี่
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพรศิริ  ศรีแนน
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีมูล
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางสิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาขากิจ
2. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  อุระ
3. นางสาวสุปราณี  สิงห์สุ
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  รูปคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  อัมโภชน์
3. นางสาวสุวนันท์  สุพร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อุปชัย
2. เด็กหญิงรดาวรรณ  พจนา
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวพัชรณี  สุพร
2. นางสาวรัญชิดา  ปัญญาบุตร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภาคภูมิ
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวกุลนัท  คนเพียร
 
1. นายพันประสิทธิ์  บางสิริ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อัมโภง
2. เด็กหญิงมัสลิน  พันธ์เลิศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สวรรณไตรย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิรวดี  ทองออน
2. นางสาวนิรชา  ไวว่อง
3. นางสาววรกานต์  นามบุตร
 
1. นายจีรศุกดิ์  ศรีบุรมย์
2. นางสาวกมลวดี  คิดทวี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุพร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิคำ
3. เด็กหญิงสินทิวาพร  สุขรี่
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สุวรรณไตรย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.88 เงิน 12 1. นางสาวพรธิพา  สุพร
2. นางสาววารี  นาโสก
3. นางสาวไพรินทร์  สุพร
 
1. นายสุจิณ  ไทยวงค์
2. นางสาวยมลภัทร  ศรีภักดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรภา  สีบู่
2. เด็กหญิงพัชฎา  สุพร
3. เด็กหญิงแพรวพราว  บุญขันธ์
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.14 เงิน 9 1. นางสาวนิภาพร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวประภาพร  สารบูรณ์
3. นางสาวสุมินตรา  โพธิ์สิม
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
2. นางสาวกมลวดี  คิดทวี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.14 ทอง 10 1. เด็กหญิงปิยชล  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงรจนา  สุพร
3. เด็กหญิงสรีลนุช  อัมโภชน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  คนขยัน
2. นางอุษา  สุวรรณไตรย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.3 ทอง 17 1. นางสาวกาญจนา  คนหาญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  คล่องแคล่ว
3. นางสาวภัสสร  สุพร
 
1. นางสาวยมลภัทร  ศรีภักดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุพร
2. นางสาวสุภาพร  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวพนิดา  แก้วสิงห์
2. นางสาวสิริวิมล  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.32 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษบดินทร์  ชาลึง
2. เด็กชายชัยชนะ  สุพร
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปัญญาบุตร
2. เด็กชายศรายุทธ  ยาวุธ
 
1. นายสุจิน  ไทยวงค์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. นางสาวกิ่งกมล  ใจเที่ยง
2. นางสาวธีรารัตน์  รูปคม
3. นางสาวนภายุ  มาลาสาย
4. นางสาวเจนจิรา  เสวะนา
5. นางสาวเบญจมาศ  ตรงดี
 
1. นายวิสัย  สมประสงค์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 15 1. นางสาวขนิษฐา  มงคลเกตุ
2. นางสาวทิพวรรณ  นามบุตร
3. นางสาวพจนีย์  อุสุพันธ์
4. นางสาวละออรัตน์  ชาลี
5. นางสาวสีรีธร  ชาดง
 
1. นายวิสัย  สมประสงค์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คนขยัน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  มงคลเกตุ
3. เด็กหญิงนิภาพร  มงคลเกตุ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุพร
5. นางสาวรุ่งนภา  สุพร
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.28 ทอง 7 1. นางสาวชญาณ์ณัชณ์  ปิทชาติ
2. นางสาวมะลิดา  มรรครัสโส
3. นางสาวสุกานดา  รูปสะอาด
4. นางสาวสุพัตรา  สุพร
5. นางสาวอุษณี  มงคลเกตุ
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฏจิราภรณ์  บัวระพา
2. นางสาวนิลาวัณย์  สุพร
3. นางสาวบุษรา  คล่องแคล่ว
4. นางสาววนัสนันท์  จันนา
5. นางสาวศิโรรัตน์  สุพร
 
1. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
2. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิบริบาล
 
1. นางพัชราพร  ฐิติวงศาโรจน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภานิดา  ภูมิลา
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายนิพัฒน์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุพร
 
1. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิริวัฒน์  ยาวุธ
2. นางสาวสุภรัตน์  สุขรี่
 
1. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวกนกอร  เชียงขวาง
2. นางสาวกนิษฐา  เทอำรุง
3. นางสาวกมลชนก  ศรีแนน
4. นางสาวกมลรัตน์  พันอุด
5. นางสาวชฎาพร  มณ๊วรรณ
6. นางสาวชโลธร  วาปี
7. นางสาวภัทรภรณ์  มงคลสุภา
8. นางสาวสุดารัตน์  ภาคภูมิ
9. นางสาวอรยา  หงษาดี
10. นางสาวอัญชลี  ใจเอื้อ
 
1. นายชุติภาส  ยืนยั่ง
2. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
3. นายวิสัย  สมประสงค์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศิลพูน
2. เด็กหญิงอรุณจันทร์  สุขรี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
2. นายวินัย  โคตรบรม
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  เสนาพันธ์
2. นางสาวมินตรา  ล้ำเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
2. นายวินัย  โคตรบรม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  เกตุกุล
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาส  สาริโท
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินธรณ์  มงคลสุภา
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรารัตน์  มงคลสุภา
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนงค์  ดวงสิน
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวสุทธิดา  พลสงคราม
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  ปัญญาวงค์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงมินตรา  พรรโมก
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณพันธ์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 -    
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากร  เขรภูมิ
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  สุพันธ์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก่นจันทร์
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายนพรัตน์  สุพร
2. นายประชานาถ  รัฐวานิชย์
3. นายวีระยุทธ  คนหาญ
 
1. นายใจเพชร  จันทรสาขา
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกัญญา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกุล  โคตรสขึง
2. เด็กชายพีรพล  ธนะพจน์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญนิมิตร
4. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
5. เด็กชายวิโรชน์  ชาลือศรี
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นายกิตติพันธ์  ปัญญาวงค์
2. นายนันทวัฒน์  สีวงษ์
3. นายภาณุวัฒน์  ใจเที่ยง
4. นายสิทธิโชค  ศิริกาล
5. นายเอกราช  ลอนดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.75 เงิน 7 1. เด็กชายพีรพล  ชนะพจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายพงษ์สิทธิ์  ยุติรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นางสาวอุรัสยา  สุขรี่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายยุทธนา  สารขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสาโรช  พาษี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวสุริญญา  กงนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฤทธิเกียรติ  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรรินทร์  ชื่นชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัตติกา  สียางนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวพรนภา  ไวว่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัทยา  วงศ์จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจตุพล  มงคลสุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรทัย  มณีวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวภูษณิศา  กลิ่นดอกไม้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิลา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หรั่นจันทึก
3. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีมูล
4. เด็กหญิงจิรวัลย์  สุพร
5. เด็กหญิงนิตยา  สุขรี่
6. เด็กหญิงพัชราวรรณ  สาฤาษี
7. เด็กชายพิชัยยุทธ์  คล่องแคล่ว
8. เด็กหญิงภัทราพร  พลสงคราม
9. เด็กชายภานุเดช  แสนมอม
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิงห์สอน
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วันคำกูด
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เดือนเพ็ง
13. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  นาโสก
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ตรงดี
15. เด็กหญิงสุรดา  ทองจันทร์
16. เด็กหญิงสุริตา  จันรอง
17. เด็กชายอนุชิต  สุพร
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉันทญมัด
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  อัคศรี
20. เด็กหญิงอัสรียา  พันธ์หมุด
21. เด็กหญิงอาทิตยา  สีสมโภชน์
22. เด็กหญิงอาภัสรา  รวมรส
23. เด็กหญิงอิสริยา  คานศรี
24. เด็กหญิงอุบลรัตน์  สุขรี่
25. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขทวี
26. เด็กหญิงเทียนน้ำผึ้ง  สามนคร
27. เด็กหญิงเอมมิกา  พันอุด
28. เด็กชายไกวัล  ศรีวรรณชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายวินัย  โคตรบรม
3. นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน
4. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
5. นายใจเพชร  จันทรสาขา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวจันทิมา  สุขรี่
3. นางสาวจิราภรณ์  นาโสก
4. นายฉัตรชัย  รอบคอบ
5. นายชนายุทธ  สุพร
6. นางสาวณัฐยาน์  ปัญญาบุตร
7. นายณัฐวุฒิ  ศุภลา
8. นางสาวดาลิณี  วรสิงห์
9. นางสาวตรีทิพยนิภา  สีดา
10. นายธีระวัฒน์  พันธ์โคตร
11. นายนคริน  ปัญญาบุตร
12. นางสาวนภาวรรณ  สุพร
13. นายนันทวัฒน์  ภูมิลา
14. นางสาวนิศาชล  ซองซะยะ
15. นางสาวบังอร  ชาลี
16. นางสาวพัฒน์สรณ์  สีขาพิมพ์
17. นายพัสกร  ทองออน
18. นายพิริยะ  ชาลี
19. นายพุฒิพงษ์  สุขรี่
20. นางสาวภูษณิษา  กลิ่นดอกไม้
21. นางสาวรุ่งฤดี  ชาลี
22. นางสาวลลิตา  ชาลือ
23. นางสาววรารักษ์  พันอุด
24. นางสาววลาวัลย์  ศรีสัน
25. นายวัชรพงษ์  คนเพียร
26. นางสาวศิริลักษณ์  กงนะ
27. นางสาวศิโรรัตน์  ใจเอื้อ
28. นายศุภกิจ  ปัญญาบุตร
29. นายสมชาย  พันธี
30. นางสาวสมพิศ  มงคลสุภา
31. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์สุ
32. นายสุภกิจ  คนคล่อง
33. นายสุริยา  ชัยสงค์
34. นายอนิรุตน์  เอี่ยมเมี้ยน
35. นายอนุรักษ์  ประดับวงค์
36. นายอำนาจ  พันโกฎฺิ
37. นายเกรียงศักดิ์  อุปสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
2. นายใจเพชร  จันทรสาขา
3. นายวินัย  โคตรบรม
4. นางนิลวรรณ  กำประโคน
5. นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คนขยัน
 
1. Mr.Maverick  A.Cabulera
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 -    
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนิรากร  สุพร
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายวรวุฒิ  สอนศรี
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงบุษกร  รอบคอบ
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 6 1. นางสาวพัชรธิดา  ปัญญาวงค์
 
1. นางขวัญเรือน  จูมแพง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชาลือ
 
1. MissLi  Yaniiu
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุพร
 
1. Mr.Li  Rongze
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นายธีระพันธ์  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พันธ์อุด
 
1. นางขวัญเรือน  จูมแพง
2. นางขนิษฐา  สุพร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑามาศ  สาธุชาติ
2. นางสาวเบญจวรรณ  พันโกฎิ
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิวงค์
2. นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวกัลยามล  สุกใส
2. นางสาวชลดา  สุพร
3. นางสาวณัฐณิตรา  จันทุม
4. นางสาวนิยากร  สันทะเนือง
5. นางสาวนิราพร  สีลาดหา
6. นางสาวนุชนาถ  สุวรรณมงคล
7. นางสาวประภัสสรา  ทองออน
8. นางสาวพัชธิดา  พันธ์โคตร
9. นางสาวสุวัจนี  กงนะ
10. นางสาวอนุธิดา  โทนสิมมา
 
1. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน
2. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
3. นางยุพิน  ยืนยั่ง
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัว  คนดี
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ปัทวงค์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก่นวงค์
4. เด็กหญิงอ่อนศรี  กงนะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  สุพร
 
1. นางกรวิกา  คุณชื่น
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  คงประโคน
2. นางสาวนิธิพร  โพธินาม
3. นางสาวนิภาพร  สุพร
4. นางสาวบุศริน  สองทอง
5. นายพงศธร  สุพร
 
1. นางกรวิกา  คุณชื่น
2. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  คนขยัน
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุพร
3. เด็กหญิงภูริชญา  สุจารี
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณิภา  สุพร
2. นางสาววิภาวัลย์  มงคลสุภา
3. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
2. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชรัณญา  สุพร
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุพร
 
1. นางสาววัลย์นิภา  มะลิซ้อน
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัญชิดา  ปัญญาบุตร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏจิราภรณ์  บัวระพา
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  ล้ำเลิศ
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาวรรณ  คล่องดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวนันท์  สุพร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
99 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายรุ่งเพชร  สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชาติชาย  รูปเหมาะ
2. เด็กชายปารเมศ  พุ่มเนียม
 
1. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายนัฐพล  พันธ์โคตร
2. เด็กหญิงนิภาพร  รัตนวงค์
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวธาราวิไล  สุพร
2. นางสาววิภารัตน์  วันคำกูด
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  รัตนวงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วดี
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายประกฤษณ์  สุพร
2. นายมนตรี  สุพร
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
2. นายสุระชัย  แสนเสิก
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญชอบ
 
1. นายสุรชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีรวัฒน์  คล่องแคล่ว
2. นายชนะชัย  สุพร
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรี  พรมงาม
2. เด็กชายพันธนันท์  ท้ายปาก
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นายสุระชัย  แสนเสิก
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภินันท์  ทองผา
2. นายอรรคพล  พรรณา
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมกฤษ  มงคลสุภา
2. นายณัฐวุฒิ  เนตรทิพย์
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
110 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 4 1. เด็กชายชีวาอนนต์  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงปกีรนัม  พรมชาติ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คล่องแคล่ว
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
111 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 -    
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายนพพร  จอหอนอก
2. นายพงษ์นรินทร์  ท้ายปาก
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
2. นายสุรชัย  แสนเสิก
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 1. เด็กชายจักรินทร์  ไชยเพชร
2. เด็กชายจักรีนฤเษศ  สุขรี่
3. เด็กชายภัควัฒน์  เจริญธนะพงษ์
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัฒน์  สุพร
2. นายยุทธชัย  ฝ้ายสิงห์
3. นายอิสระ  สุขรี่
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
115 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายคมกฤษ  มงคลสุภา
2. นายณัฐวุฒิ  เนตรทิพ
3. นายอรรคพล  พรรณา
 
1. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
2. นายยุทธพล  ฤาชา
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายกฤษดา  วะโนปะ
2. นายวรชน  คล่องดี
3. นายวิวัฒน์  ชาลือ
 
1. นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  จันทากูด
2. เด็กหญิงมันทนา  ใจเที่ยง
3. เด็กชายอรัญชัย  สุกใส
 
1. นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ
2. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 1. นางสาวกัณฑภรณ์  เชื้อคำฮด
2. นางสาวพัชรนันท์  ศรีทอง
3. นางสาวเบณจวรรณ  จันกง
 
1. นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ
2. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์พรม
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ฐานหมั่น
2. เด็กหญิงสมชญา  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงอริษา  สุภาพ
 
1. นางเกษรา  ราชิวงค์
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประพาศิริ  คนหาญ
 
1. นางวิภารัตน์  สินพูน
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายนภัทรพล  วาปี
3. เด็กชายนรุตม์  โพธินาม
 
1. นางดวงนภา  ผางพันธ์
2. นางวิภารัตน์  สินพูน