สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวสิริรัตน์  กงแก้ว
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.03 ทอง 4 1. นายปฏิภาณ  กลางประพันธ์
2. นางสาวมนทกาล  ชัยราช
3. นางสาวเบญจรงค์  ปัจฉิมะ
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวมลธิดา  อาจวิชัย
2. นางสาวสุพรรษา  ไตรยวงค์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยยันต์  ภาวจันทึก
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงกฎชกร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงฟ้าลดา  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงอโนทัย  ยิ่งกำแหง
 
1. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
2. นางพัชรินทร์  บรรจมาตย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.3 ทอง 13 1. นางสาวชิตานาถ  แก้วศรีนวม
2. นายสันติภาพ  ป้องศรี
3. นางสาวอารียา  ศรีสะอาด
 
1. นางพัชรินทร์  บรรจมาตย์
2. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัตนชัย  ไชยสัจ
2. เด็กชายศรพิชิต  นันทาวงศ์
 
1. นายอดุลย์  ช่อวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยมุกดา  แสนโคตร
2. เด็กหญิงพลอยรพี  วิเศษศรี
3. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เจนจบ
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อาจวิชัย
5. เด็กหญิงเกวลิน  อาจวิชัย
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  นาทุม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงคริษฐา  เจียมธโนปจัย
2. เด็กชายฐิติกร  อินทนพ
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  นาทุม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปีย์รดา  สุดหล้า
2. เด็กหญิงรัตติยา  ไตรยวงค์
 
1. นางธวัชชัย  ปัททุม
2. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 19 1. นางสาวศิราภรณ์  อุทัย
2. นายเอกชัย  อินทนพ
 
1. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
2. นางธวัชชัย  ปัททุม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาพร  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดำรงฤทธฺิ์  ฤทธิ์อิ่ม
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงโญตินันท์  วาปี
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวสุธิตา  เพ็ชรมา
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัษฎาวุธ  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิมณฑา  อรรคนิตย์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโญตินันท์  วาปี
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวสุธิตา  เพ็ชรมา
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  บรรจง
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกลวัชร  ไชยอุป
2. นายกิตติศักดิ์  บุรัตน์
3. นายชนัญชนัย  บุญขาว
4. เด็กชายชนินทร์  ไตรยวงค์
5. นายชานนท์  อาจวิชัย
6. นายธนากร  อาจวิชัย
7. เด็กชายภัสกร  อุ้ยปัดฌาวงศ์
8. นายสหัสวรรษ  ดอกเกี๋ยง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
2. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
3. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวรัตนา  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวศิริญา  เสียงล้ำ
3. นางสาวสิรินพร  ไตรยวงค์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  อาจวิชัย
2. นางสาวมุทิตา  ไตรยวงค์
3. นางสาววิชุดา  รัตนคำ
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
2. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
 
24 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวัช  อาจวิชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย
 
25 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายพชร  สุนทะรส
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนุธรรม  อาจวิชัย
2. นายพีรพัฒน์  ศรีทอง
 
1. นายศุภกฤต  วังคะฮาต
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายสันติภาพ  คำปาน
2. นายอัดถชัย  ลับโกษา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย