สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.83 เงิน 5 1. นางสาวจิตติมาภรณ์  ละครไทย
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.17 เงิน 14 1. เด็กหญิงปรียฉัตร  เกษมสินธุ์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงวราพร  ปัททุม
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  นาทุม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวกมลวรรณ  อาจวิชัย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวภนิดา  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 16 1. นายตรัย  ห้วยทราย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวผกามาศ  ฉวนฉาย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร  วังวงค์
2. นางสาวชลธิชา  อาจวิชัย
3. นางสาวริรงรอง  อาจวิชัย
 
1. นางบังอร  จันเต็ม