สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวมัตติกา  เสนาะเสียง
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทองเปลว
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายชัยยันต์  ภาวจันทึก
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำนนท์
2. นางสาวศิริพรรณ  มหาวงค์
 
1. นางบังอร  จันเต็ม
2. นายวิทยา  ปัททุม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายรัฐนันท์  ไตรยวงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรภัทร  สัญจรดี
 
1. นายพรมมินทร์  นครชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ห้องแซง
2. เด็กชายชนาธิป  ปัททุม
3. เด็กหญิงวนิดา  ไตรยวงค์
 
1. นางพัชรินทร์  บรรจมาตย์
2. นางสาวสุทธิสา  จันปุ่ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 5 1. นางสาวพนาขวัญ  จันทร์เต็ม
2. เด็กหญิงวรรณพร  อาจวิชัย
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกีรติกา  นามเหลา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นันทาวงค์
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสนสุข
2. นางสาววราภรณ์  แก้วชัยยะ
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์