สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรุจิกร  สัญจรดี
 
1. นายพรมมินทร์  นครชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนิติธร  สิงหาอาจ
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นายอดุลย์  ช่อวงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติกร  สิงหาจุลเกตุ
 
1. นางเกษศิรินทร  ภิรมย์