สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เสียงล้ำ
 
1. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ผิวขำ
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงดุจฤทัย  คนซื่อ
2. เด็กชายพีรภัทร  อุปัญญ์
 
1. นายอภินันท์  สุวรรณไตรย์
2. นายจำปาศักดิ์  คนซื่อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.55 ทอง 8 1. นางสาวกรกนก  กุลวงค์
2. นายจักรกริช  อุปัญญ์
 
1. นายจำปาศักดิ์  คนซื่อ
2. นายอภินันท์  สุวรรณไตรย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตรา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงนิติยา  จันทร์ฉิม
 
1. นายสุรพรชัย  สุวรรณไตรย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 21 1. นางสาวกัณฑิมา  แสนโสม
2. นางสาวหทัยชนก  หินพรม
 
1. นายสุรพรชัย  สุวรรณไตรย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววชิราภรณ์  วังคะฮาต
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเจนณิศา  คุ้มครองทรัพย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทกานต์  แสนโสม
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิรัชยา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวธัญชนก  อุปัญญ์
3. นายปริวัฒน์  อ่อนนอก
4. นายเนติเกียรติ  สุวรรณไตรย์
5. นางสาวแพรวรรณ  สีมาศ
 
1. นายยงยุทธ  สวัสดิ์วงค์ไชย
2. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกียรติศักดิ์  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายเนติเกียรติ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบญจพร  บุญชาลี
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นางสาวพัสรา  คนขยัน
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนโสม
2. นางสาวชฎาพร  เสียงล้ำ
3. นางสาวน้ำฝน  แสงบัว
4. นางสาวบุปผา  เสียงล้ำ
5. นางสาวอัจฉริยาพร  สวัสดิ์วงศ์ไชย
 
1. Mr.Michale  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กองไธสงค์
2. เด็กชายต่อลาภ  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศุภรการณ์  ผิวขำ
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  ผิวขำ
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  น้อยชิน
2. เด็กหญิงพิชฎาพร  ผิวขำ
3. เด็กหญิงวารุณี  สมเหล็ก
4. เด็กหญิงวิชุดา  อุปัญญ์
5. เด็กหญิงวีรเชษฐ์  เสียงล้ำ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่อื้อ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นางฟ้าหยาด  วังคะฮาต
3. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผิวขำ
3. เด็กหญิงสุลักขณา  แซ่อื้อ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลาลัย  อินไชยา
2. นางสาวพรสุดา  ผิวขำ
3. นางสาวเปรมิกา  ผิวขำ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลทัชชา  เวฬุวนารัก
2. เด็กหญิงณัฐกมล  พรทอง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  อุปัญญ์
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นางฟ้าหยาด  วังคะฮาต
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  สุวรรณไตรย์
2. นายธนวัฒน์  ผิวขำ
3. นางสาวนุชรียา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางฟ้าหยาด  วังคะฮาต
2. นางอรุณี  วังคะฮาต