สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุทุมพร  คนซื่อ
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.31 เงิน 8 1. นางสาวชัชฎา  พาลึก
2. นางสาวรามนารี  อุปัญญ์
3. นายสุทธิรักษ์  วังคะฮาต
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
2. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  พวงทอง
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวชฏนันท์  สุวรรณไตรย์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวกรรณิกา  แสนโสม
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณไตรย์
3. นายพิทยา  พวงทอง
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
2. นางมาลาศรี   สะตะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 18 1. เด็กชายยุทธนา  วังคะฮาต
2. เด็กชายศักดิธัช  วังคะฮาต
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีเฉลิม
 
1. นางมาลาศรี  สะตะ
2. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.18 เงิน 19 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ศรีหาจักร
2. นางสาวภัทราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
3. นายลีนวัฒน์  คนซื่อ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
2. นางมาลาศรี  สะตะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายชัยรัตน์  แย้มสรวล
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิญาดา   อุปัญญ์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.11 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษณะ  อุปัญญ์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 17 1. นางสาวธัญญลักษณ์   สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวศิราณี  ศรีบุรมย์
 
1. MissXiaoyu  Hu
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงสุดาพร   พูลเพิ่ม
 
1. นางอนุลี  ศรีชัย
2. Mr.Michale  M. Suarez
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวกัตติกา  เสียงล้ำ
2. นางสาวชนาทิพย์  เสียงล้ำ
3. นางสาวธัญญลักษณ์   สุวรรณไตรย์
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทราพร  อุปัญญ์
2. เด็กหญิงวิไรภรณ์  คำน้อน
 
1. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายกิตติทัต  คนหาญ
2. นายปิติพงษ์  คำปิตะ
 
1. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษ  พรมมี