สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิดา  กุลวงค์
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  กุลวงค์
2. นางสาวพัสนันท์  วังคะฮาต
3. นางสาวเก็จมณี   จันสมัคร
 
1. นายสัมภาษณ์  อุปัญญ์
2. นางสุดารัตน์   ไตรยวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนโสม
2. เด็กชายเทพนิมิตร   ภูตรี
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธนวัตร  อุปัญญ์
2. นายสุวัจน์  อุปัญญ์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวชลธิชา  อินไชยา
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.38 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางมาลาศรี   สะตะ
2. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปัญญ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.11 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสถาพร  น้อยชิน
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริวรรษ  อ่อนนอก
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนุชจิรา  เสียงล้ำ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 1. นางสาวอัจฉริยา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   คนเพียร
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวฐาปภรณ์   คนเพียร
2. นางสาวเกตุมณี  สุวรรณไตรย์
 
1. Mr.Michael  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร์  บัวขาว
2. เด็กหญิงรินรดา  แสนโสม
3. เด็กหญิงอารียา  แสนโสม
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์