สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิดา  กุลวงค์
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุทุมพร  คนซื่อ
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เสียงล้ำ
 
1. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.31 เงิน 8 1. นางสาวชัชฎา  พาลึก
2. นางสาวรามนารี  อุปัญญ์
3. นายสุทธิรักษ์  วังคะฮาต
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
2. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงอทิตยา  พวงทอง
 
1. นางสุดารัตน์  วังคะฮาต
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพราวนภา  อุปัญญ์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวชฏนันท์  สุวรรณไตรย์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 -    
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ผิวขำ
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 6 1. นางสาวพัชรี  กุลวงค์
2. นางสาวพัสนันท์  วังคะฮาต
3. นางสาวเก็จมณี   จันสมัคร
 
1. นายสัมภาษณ์  อุปัญญ์
2. นางสุดารัตน์   ไตรยวงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนโสม
2. เด็กชายเทพนิมิตร   ภูตรี
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธนวัตร  อุปัญญ์
2. นายสุวัจน์  อุปัญญ์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรยวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อุปัญญ์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 1. นางสาวชลธิชา  อินไชยา
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.38 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางมาลาศรี   สะตะ
2. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวกรรณิกา  แสนโสม
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุวรรณไตรย์
3. นายพิทยา  พวงทอง
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
2. นางมาลาศรี   สะตะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑามาศ  วังคะฮาต
2. นางสาวณัฐพร  สุวรรณไตรย์
3. นางสาวเปรมิกา  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
2. นางมาลาศรี   สะตะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 18 1. เด็กชายยุทธนา  วังคะฮาต
2. เด็กชายศักดิธัช  วังคะฮาต
3. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีเฉลิม
 
1. นางมาลาศรี  สะตะ
2. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.18 เงิน 19 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ศรีหาจักร
2. นางสาวภัทราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
3. นายลีนวัฒน์  คนซื่อ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
2. นางมาลาศรี  สะตะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปัญญ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงดุจฤทัย  คนซื่อ
2. เด็กชายพีรภัทร  อุปัญญ์
 
1. นายอภินันท์  สุวรรณไตรย์
2. นายจำปาศักดิ์  คนซื่อ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.55 ทอง 8 1. นางสาวกรกนก  กุลวงค์
2. นายจักรกริช  อุปัญญ์
 
1. นายจำปาศักดิ์  คนซื่อ
2. นายอภินันท์  สุวรรณไตรย์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตรา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงนิติยา  จันทร์ฉิม
 
1. นายสุรพรชัย  สุวรรณไตรย์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 21 1. นางสาวกัณฑิมา  แสนโสม
2. นางสาวหทัยชนก  หินพรม
 
1. นายสุรพรชัย  สุวรรณไตรย์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววชิราภรณ์  วังคะฮาต
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเจนณิศา  คุ้มครองทรัพย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายชัยรัตน์  แย้มสรวล
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทกานต์  แสนโสม
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิญาดา   อุปัญญ์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.11 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสถาพร  น้อยชิน
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.11 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษณะ  อุปัญญ์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิรัชยา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนวัตน์  ผิวขำ
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริวรรษ  อ่อนนอก
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวธัญชนก  อุปัญญ์
3. นายปริวัฒน์  อ่อนนอก
4. นายเนติเกียรติ  สุวรรณไตรย์
5. นางสาวแพรวรรณ  สีมาศ
 
1. นายยงยุทธ  สวัสดิ์วงค์ไชย
2. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกียรติศักดิ์  ผิวขำ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิยดา  โพธิสาร
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 17 1. นางสาวธัญญลักษณ์   สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุรัตนา  แซ่อื้อ
 
1. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายเนติเกียรติ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบญจพร  บุญชาลี
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรณัฐ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนุชจิรา  เสียงล้ำ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 12 1. นางสาวอัจฉริยา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   คนเพียร
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นางสาวพัสรา  คนขยัน
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกมลรัตน์  เสน่ห์วงศ์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิฑาทิพย์  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงจินตนา  ณ บัณทิต
3. เด็กหญิงปาล์มปภัส  จั่นเผือก
4. เด็กชายฤทธิ์ภูมิ  ผินสู่
5. เด็กชายอดิศร   มีแสง
 
1. Mr.Michale  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนโสม
2. นางสาวชฎาพร  เสียงล้ำ
3. นางสาวน้ำฝน  แสงบัว
4. นางสาวบุปผา  เสียงล้ำ
5. นางสาวอัจฉริยาพร  สวัสดิ์วงศ์ไชย
 
1. Mr.Michale  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวศิราณี  ศรีบุรมย์
 
1. MissXiaoyu  Hu
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงสุดาพร   พูลเพิ่ม
 
1. นางอนุลี  ศรีชัย
2. Mr.Michale  M. Suarez
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวฐาปภรณ์   คนเพียร
2. นางสาวเกตุมณี  สุวรรณไตรย์
 
1. Mr.Michael  M. Suarez
2. นางอนุลี  ศรีชัย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร์  บัวขาว
2. เด็กหญิงรินรดา  แสนโสม
3. เด็กหญิงอารียา  แสนโสม
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวกัตติกา  เสียงล้ำ
2. นางสาวชนาทิพย์  เสียงล้ำ
3. นางสาวธัญญลักษณ์   สุวรรณไตรย์
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นางสาวพนิตนันท์   แสนโคตร
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กองไธสงค์
2. เด็กชายต่อลาภ  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศุภรการณ์  ผิวขำ
 
1. นางประภาพร  กิ่งมลิ
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
61 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายภูวนาถ  ผิวขำ
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  ผิวขำ
 
1. นางดุสรัตน์  อุปัญญ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทราพร  อุปัญญ์
2. เด็กหญิงวิไรภรณ์  คำน้อน
 
1. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายกิตติทัต  คนหาญ
2. นายปิติพงษ์  คำปิตะ
 
1. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
2. ว่าที่ร้อยตรีเกษ  พรมมี
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  น้อยชิน
2. เด็กหญิงพิชฎาพร  ผิวขำ
3. เด็กหญิงวารุณี  สมเหล็ก
4. เด็กหญิงวิชุดา  อุปัญญ์
5. เด็กหญิงวีรเชษฐ์  เสียงล้ำ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่อื้อ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นางฟ้าหยาด  วังคะฮาต
3. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผิวขำ
3. เด็กหญิงสุลักขณา  แซ่อื้อ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลาลัย  อินไชยา
2. นางสาวพรสุดา  ผิวขำ
3. นางสาวเปรมิกา  ผิวขำ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นายยอดชาย  อุปัญญ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลทัชชา  เวฬุวนารัก
2. เด็กหญิงณัฐกมล  พรทอง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  อุปัญญ์
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นางฟ้าหยาด  วังคะฮาต
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  สุวรรณไตรย์
2. นายธนวัฒน์  ผิวขำ
3. นางสาวนุชรียา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางฟ้าหยาด  วังคะฮาต
2. นางอรุณี  วังคะฮาต