สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  ยืนยง
2. นางสาวสิริวิภา  โพธิ์ไทรย์
3. นายสุรเชษฐ์   ยลถวิล
 
1. นางอุไรวรรณ  ไชยช่วย
2. นายรังสฤษฎ์  พิกุลศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงคฑมาศ  โคชขึง
2. เด็กหญิงทักษพร  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ยืนยง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ไทร
5. เด็กหญิงอมราวดี  ใจตรง
 
1. นางสาวสันต์ฤทัย  คนไว
2. นางศณิตาภรณ์  คนไว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 6 1. นางสาวนริศรา  พิกุลศรี
2. นางสาวประภัสสร  พิกุลศรี
3. นางสาวภัทราวดี  คนยืน
4. นางสาววิจิตรา  ใจตรง
5. นางสาวสุจิตรา  ยืนยง
 
1. นายฤทธิชัย  คนไว
2. นางศณิตาภรณ์  คนไว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กชายบัญชา  โพธิ์ไทรย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจตรง
4. เด็กหญิงอัจฉรา  พิกุลศรี
5. เด็กชายไชยา  ยืนยง
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใคร่ครวญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 1. เด็กชายสิรดนัย  ยืนยง
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง
2. เด็กหญิงสุกาลดา  สกุลไทย
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
2. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นายจิรศักดิ์  ยืนยง
2. นางสาวพรรณราทิพย์  คนยืน
 
1. นางศณิตาภรณ์  คนไว
2. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผาสุขขี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เม่นขาว
3. นางสาวฐีติยา  พิกุลศรี
4. นางสาวธวัลหทัย  กมลรักษ์
5. นางสาวธิดาภรณ์  โพธิ์ไทร
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยนา
7. นางสาวสวรรยา  ยศสุรีย์
8. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  โพธิ์ไทร
9. นางสาวสิรินยา  โพธิ์ไทรย์
10. นางสาวสุดา  ผาสูงเนิน
11. นางสาวสุรีรัตน์  ยืนยง
12. นางสาวอรพรรณ  โพธิ์ไทรย์
13. นางสาวอรอนงค์  วงศา
14. นางสาวอารีรัตน์  สายเมฆ
15. นางสาวเสาวภา  สุทธิประภา
 
1. นางสาวอรทัย  จันทร์ประทักษ์
2. นายประกาศิต  ศรีลาศักดิ์
3. นางสาวอุำไรวรรณ  ไชยช่วย
4. นางปริญญา  สลางสิงห์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวจันทิมา  เอกทัน
2. นางสาวอภิญญา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางสาวอรทัย  จันทร์ประทักษ์
2. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาววทันยา  คนยืน
 
1. นางแววดาว  จันทพันธ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัค  โพธิ์ไทรย์
2. นางสาวจันทมณี  โพธิ์ไทรย์
3. นางสาวจันธิมา  นันทะน้อย
4. นางสาวจิรารัตน์  ระวัตร
5. นางสาวสุทธิดา  พันทะปิว
 
1. นายวชิราวุธ  ชื่นนิรันดร์
2. นางอุไรวรรณ  ไชยช่วย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 1. นางสาวกัญญาภัค  โพธิ์ไทรย์
2. นางสาวจันทมณี  โพธิ์ไทรย์
3. นางสาวจันธิมา  นันทะน้อย
4. นางสาวจิรารัตน์  ระวัตร
5. นางสาวสุทธิดา  พันทะปิว
 
1. นางจิตรานุช  คนไว
2. นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารีรัตน์  ตระกูลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ทองกลั่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ลืออำนาจ
 
1. นางเพชรอุมา  ราชริวงษ์
2. นายพรสิทธิ์  ราชริวงษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายณัฐพล  โพธิ์ไทรย์
2. นายอมรเทพ   โพธิ์ไทรย์
 
1. นางเพชรอุมา  ราชริวงษ์
2. นายวชิราวุธ  ชื่นนิรันดร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนฑกานต์  ทองกาล
2. นางสาววิภาวรรณ  คนยืน
3. นางสาวอรยา  พรหมเสนา
 
1. นางสาวเมรี  ทุยบึงฉิม
2. นางสาวกัญญาภัคร์  บุญสิม