สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.16 เงิน 16 1. เด็กหญิงยุพาพิน  คนยืน
 
1. นายฉวีวรรณ  คำผาสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงนิธิศร  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางฉวีวรรณ  คำผาสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. นางสาวเสาวคนธ์  ยืนยง
 
1. นางสาวสถาพร  พรหมเสนา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ลวงสวาท
2. เด็กชายสุริยา  คนยืน
 
1. นายประกาศิต  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใคร่ครวญ