สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรรณภา  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางฉวีวรรณ  คำผาสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวสิริยากร  พิกุลศรี
 
1. นางสาวเบญจพร   พิกุลศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวศศิวิมล  ลุนบ้านผือ
 
1. นางสาวเบญจพร  พิกุลศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นายพีระพงศ์  พิกุลศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีระพิพงษ์  สลางสิงห์
2. เด็กชายพงศธร  ยืนยง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์
2. นางจิตรานุช  คนไว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวลลิตา  พิกุลศรี
2. นางสาวสุภาพร  ว่องไว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์
2. นางจิตรานุช  คนไว