สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ผันผ่อน
2. เด็กชายวันฉัตร  พิกุลศรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  คนยืน
 
1. นางปริญญา  สลางสิงห์
2. นายรังสฤษฎ์  พิกุลศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 24 1. นางสาวจิรารัตน์  รุ่งโรจน์
2. นายพงศกร  ใจตรง
3. นางสาวภัสรา  ยืนยง
 
1. นายคฑาวุธ  เสียงล้ำ
2. นายประสิทธิ์  กุลชาติ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นางสาววราภรณ์  พิกุลศรี
 
1. นางสุนันทา  ใจตรง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจตุพร  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงสุทารันต์  เกษรราษฎร์
 
1. นางสาวสถาพร  พรหมเสนา
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู