สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูธร
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  สิงห์ศร
3. เด็กหญิงเกศสุดา  ใจเจริญ
 
1. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ
2. นายสิเนหา  วังคะฮาต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายธเนศพล  ศรีทอง
2. นางสาวนัททรียา  ใจสุข
3. นางสาวปัทมา  อังคณา
 
1. นายสุรสิทธิ์  ว่องไว
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณไตรย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.14 ทอง 5 1. นางสาวพัชรี  เชียงขวาง
2. นางสาววิราวรรณ  รูปดี
3. นางสาวสุพารัตน์  คำจันทร์
 
1. นายอภินันท์  อินลี
2. นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณไตรย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.29 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญา
2. เด็กชายพลพัต  คำปัน
3. เด็กชายสิงหนาท  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวจีราทิพย์  คำแก้ว
2. นางสาวอิสราภรณ์  ผิวขำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.53 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนา  พันโกฏิ
2. นางสาวมุกดาว  ชาวเวียง
3. นางสาววราภรณ์  สุดช่วย
 
1. นายพิเชษฐ์  เจือจันทร์
2. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  โทนทา
2. เด็กหญิงปัทมพิมพ์  กลนาม
3. เด็กหญิงรัตนดา  ลิตะ
4. เด็กหญิงลลิตา  แสนวิเศษ
5. เด็กหญิงสุภาพร  พึ่งพันธ์
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง 12 1. นางสาวกนกพร  ก้องเสียง
2. นางสาวชมภูนุช  บางทราย
3. นางสาวมานิตา  พรมดี
4. นางสาวศิริลักษณ์  นามโคตร
5. นางสาวศิริลักษณ์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มูลพรม
2. เด็กหญิงชลทิชา  ทองมหา
3. เด็กหญิงณัฏฐินิช  กระท้อนกลาง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  นึกชนะ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  นวนใส
 
1. นางสาวภัทรพร  สุริยาชัยวัฒน์
2. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวกรกนก  ปาระมีโชค
2. นางสาวปภาวรินท์  คำปัน
3. นางสาวภัคจิรา  ฮามจันทร์
4. นางสาวมยุรี  จันทร์นนท์
5. นางสาวอาทิตยา  วาปีศิริ
 
1. นางสาวภัทรพร  สุริยาชัยวัฒน์
2. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพล  มีเกิด
2. นางสาวนิชาภา  ทองพูล
3. นายภานุวัฒน์  มูลพรม
4. นางสาววิชุดา  สุขหนา
5. นายสรรเสริญ  คำปัน
 
1. นายทักษิณ   มวลมนตรี
2. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ผากา
2. นางสาวขนิษฐา  ใจตรง
3. นางสาวจิราภรณ์  กุลสุทธิ์
4. นางสาวดวงใจ  สุวรรณสุข
5. นายธรรมรักษ์  เอี่ยมลมูล
6. นายธเนศ  ชมเชื้อ
7. นางสาวนนท์ทิยา  นาโสก
8. นางสาวพรรณี  ลาวัลย์
9. นายพิสิษฐ์  คำกอง
10. นางสาวรัตนา  มูลพรม
11. นายวุฒิชัย  ป้อมหิน
12. นางสาวศิริยา  บางทราย
13. นางสาวศุภาภรณ์  แสนสุข
14. นายสิรภพ  เมืองโคตร
15. นางสาวสุพัตรา  ทองพั้ว
16. นายสุรนัย  ทองผา
17. นางสาวสุรีพร  ยืนยง
18. นายอรรถชัย  เมืองโคตร
19. นายโสภณวิชญ์  เลาหตีรานนท์
20. นายไชยสิทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
3. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
4. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
5. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  แข็งแรง
2. นายคชา  ศรีประเสริฐ
3. นายณัฐชัย  สุกใส
4. นายทศพล  ทองโสม
5. นางสาวนารีรัตน์  พรมจารี
6. นายปฏิภาณ  อัคศรี
7. นายปฐมพงษ์  อุคำ
8. นายปริญญา  ทองขันธ์
9. นางสาวพรทิพย์  วงศ์กระโซ่
10. นายภานุวัฒน์  ทองมหา
11. นางสาวมยุรี  นาใจคง
12. นายยศกร  สารมะโน
13. นางสาวศิริพร  วงค์แสนไชย
14. นายศุภกิตติ์  วรรณวิจิตร
15. นางสาวสร้อยสุดา  คำพิลา
16. นางสาวสุดารัตน์  ทวีโคตร
17. นายสุทิวัส  กิ่งมะลิ
18. นางสาวอัญชิตา  แสงแก้ว
19. นายเจษฎา  พาลึก
20. นายเถลิงศิลป์  ทองดี
 
1. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
2. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
3. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
4. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
5. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายบันหา  ธิพรพันธ์
 
1. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 1. นางสาวอภิญญา  คล่องแคล่ว
 
1. นางยุวดี  สุวรรณไตรย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  แผนพนา
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  หนองสูง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
2. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.7 ทอง 14 1. นางสาวเจนจิรา  เม้าราศรี
2. นายโกวิท  โชคชัย
 
1. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกกานต์  จันทรโคตร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทวีโคตร
3. นางสาวจันจิรา  โมรชาติ
4. นางสาวชลธี  พาลึก
5. นางสาวทัศวรรณ  คนดี
6. นางสาวนิรชา  อุปแก้ว
7. นางสาววิลาวัลย์  จันทรโคตร
8. นางสาววิสสุตา  คงศร
9. นางสาวสุพัตรา  อุคำ
10. นางสาวอภิญญา  อุปโมง
 
1. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
3. นางสาวแสงดาว  โชติผาด
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  อยู่คล้าย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายสุรชัย  คำพิลา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 1. นายมานพ  พาลึก
2. นายอัศฎาวุธ  อรรคศรี
 
1. นายดิเรก  เชียงทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายจิตรกร  โพธิ์ไทรวงศ์
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ทวีโคตร
2. เด็กหญิงนัทมล  ตรุวรรณ
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  พาลุกา
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 1. นายศาสตราวุธ  เนินทอง
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวมุกดาว  ชาวเวียง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันกร  สิงห์ด้วง
 
1. นายสุขสันต์  สารบรรณ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.66 ทอง 14 1. นายธวัชชัย  สิงห์สุ
 
1. นางชญานิษฐ์  เนืองทอง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติมา  สายตา
2. เด็กหญิงนบชุลี  อ้นมา
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเภา
4. เด็กหญิงพรนภา  ศรีลาศักดิ์
5. เด็กชายวราวุธ  คำสีทา
 
1. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.1 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยยศ
2. นางสาวทัดดาว  สมชาติ
3. นายนที  กุโบลา
4. นางสาวประภัสสร  บรรลือหาญ
5. นางสาวรัฐฎาเดือน  คำพิลา
 
1. นางสาววัชรีพร  ธนพุทธิวิโรจน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  โพธิ์ไทร
 
1. นางสาวจามจุรี  ทีเก่ง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  สบายครบุรี
 
1. นายสุจิน  นามสทอน
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.4 ทอง 7 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เนาคำแพง
2. นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณไตรย์
3. นายณิชพน  โสภาพ
4. นายลิขิต  ตาปนานนท์
5. นายสิทธิพงษ์  พาลึก
6. นางสาวสุดารัตน์  ปัชชา
7. นางสาวสุุภิษ  ภูครองหิน
8. นายอาชว์  ว่องไว
9. นายโกวิท  โชคชัย
10. นางสาวไอลดา  มาตย์คม
 
1. นายพีระมิตร  อาจวิชัย
2. นายสุรสิทธิ์  ว่องไว
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยง
2. เด็กหญิงชฎาพร  พาลึก
3. เด็กหญิงณัฐชา  ราชิวงศ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงนันท์
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญเรืองนาม
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งกมล  กงนะ
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปดี
3. นางสาวสัพปสร  ภูมิชัย
4. นางสาวสุปรียา  หาโกสีย์
5. นางสาวอัจฉราพร  สรรพทรัพย์
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  สิงห์สุ
2. นางสาวสุลิตา  คำคูณ
3. นางสาวอาธิติยา  พันธ์นรัตน์
 
1. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
2. นางสาวศรัญญา  คำจวนจันทร์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบงกช  ชำนาญไพร
2. เด็กหญิงปฐิมาภรณ์  พิทักษ์โยธี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีเพชร
 
1. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
2. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวฐิตาภรณ์  กงนะ
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยวงค์
3. นางสาวอรญา  คำจันทร์
 
1. นางสาวปริศนา  สุขเกษม
2. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มูลพรม
2. เด็กหญิงอภิสมัย  ทองมหา
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พาเรือง
2. เด็กชายอรรถพล  สรรพทรัพย์
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีประสงค์
2. เด็กหญิงทศพร  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  เฮงสวัสดิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อรรคศรี
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
2. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงกมล  ทองมหา
2. นางสาวรุ่งนภา  ทองอินทร์
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
2. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายณัฏฐวุฒิ  พาลุกา
2. นางสาววรรณผกา  ชาวเวียง
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราบตรัยรัฐ  ริปูสะท้าน
2. เด็กชายพิพัฒน์  ใจสุข
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เมืองโคตร
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
2. นายทักษิณ  มวลตรี
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรภิมาย  ปรากฎ
2. นายวีระพล  กงนะ
3. นางสาวสุรัญชนา  ทองเภา
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
2. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปราโมทย์  อรรคศรี
2. นางสาวสุดา  พันธ์โกศล
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุข
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงดวงใจ  อังคณา
4. เด็กชายภาคภูมิ  คำหมอก
5. เด็กหญิงยุพาพร  พรมผล
6. เด็กชายวัฒน์ชรินทร์  ทองจันทร์
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎาคล  ดลเอี่ยม
2. นายจตุพล  พาลึก
3. นายณัฐพงษ์  ภูธร
4. นางสาววนิดา  ศรีดี
5. นายสุธรรม  ทองกาล
6. นายเจษฎา  มูลพรม
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 1. นายกิตติกร  ตระกูลกัลยกร
2. นางสาวพิกุล  ตรั่นถิ
3. นางสาวโบว์  ทองปลือ
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์