สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองขันธ์
2. นางสาวนิตยา  จันทะโสม
3. นางสาวไอลัดดา  มูลพรม
 
1. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ
2. นายสิเนหา  วังคะฮาต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวทานตะวัน  กงนะ
2. นายพงษภัทร  นาคกาญจน์กร
 
1. นางวนิดา  ชูคำสัตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิรินภา  น้อยทรง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สีดา
3. เด็กหญิงอรณิชา  มณีโชติ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  หนูพันธ์
2. นางมณีวรรณ  อาจวิชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทวีโคตร
 
1. นางสุรัตน์ดาวัลย์  ทองเพิ่ม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายศุภเกียรติ  สาธุวรรณ
 
1. นางงามตา  กฤตาคม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุข
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวกาญจนา  พันโกฏิ
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวภัทชิรา  คล่องแคล่ว
2. นายอัฐพงศ์  ทองมหา
 
1. นายสุจิน  นามสทอน
2. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรนภา  พลมาตร
2. เด็กหญิงพฤกษา  สิงหบุตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำปาน
 
1. นางวนิดา  เที่ยงวงษ์
2. นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวธิติยา  คนดี
 
1. นางงามตา  กฤตาคม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวปรียานุช  ในชัยภูมิ
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญกมล  กงนะ
2. เด็กหญิงชะนันธิดา  สายสินธุ์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยืนยง
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์