สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทิญา  คำมุงคุณ
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวสุดาทิพย์  แสนวิเศษ
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริพร  นครลำ
2. เด็กชายไชยวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวศรัญญา  คำจวนจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายทินกรณ์  วิริยะกุล
2. เด็กชายอนุกูล  สาระกิจ
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวนภสร  วาปี
2. นางสาวสุนันทา  บุตรศิริ
 
1. นางงามตา  กฤตาคม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พิเคราะห์
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  มัยวงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายคมกริช  พาลุกา
 
1. นางอำนวยพร  ภูกุดแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นางสาวพิกุลแก้ว  อุทาวงค์
2. นายพิพัฒน์  ใจสุข
 
1. นายสุจิน  นามสทอน
2. นายไชยรักษ์  ทองขันธ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศุภธิดา  สาธุวรรณ
2. เด็กหญิงอนุศรา  ราชฐาน
 
1. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวหทัยรัตน์  สิมพร
 
1. นางสุรัตน์ดาวัลย์  ทองเพิ่ม