สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนีรา  สกุลไทย
 
1. นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ดรสมจิตร
 
1. นางศุภลักษณ์  จันทรสาขา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายศุภกฤษณ์  ยืนยง
 
1. นายพชกร  โกพลรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  อุคำ
2. นางสาวชาญลดา  อาศัยบุญ
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ไกยกิจ
 
1. นางสายสมร  ศรียางค์
2. นางสาวรำไพ  พรมวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนพิชญ์  ศรีสุภา
2. เด็กหญิงปวีณา  สีมา
 
1. นางชลิตา  พันธุ์ออน
2. นายสุนทร  แสนโคตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายพชร  ฉลาดแหลม
2. เด็กชายวีนัตร์ชัย  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวมุธิดา  สาธุชาติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวจนพงษ์  ศรีมุงคุณ
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุชัญญา  จิบทอง
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงริญญารัตน์  อัครฉัตร์เจริญ
 
1. นางสาวยุพิน  ภาคภูมิ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวปาลิตา  มณีวรรณ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชพิมุข  ชาววัง
2. เด็กหญิงประภัสสร  เรืองรองวรรษ
 
1. นายสุภชัย  ชาววัง
2. Mr.Jens  Felix Ruether
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วิทยาวัฒนกุล
2. เด็กชายธัญธร  สาระปลั่ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จงราช
2. นางสาวนริศรา  แสนสุข
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพัชริดา  ธรรมปัญญา
 
1. นายจิิระ  โภคสวัสดิ์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายกฤษดา  รัตนมาลัย
2. นายทิวากรณ์  เดชสอน
3. นายพีรพล  เจริญชัยวัฒนโชติ
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  อุสาย
2. นางสาวปทิตตา  แวงวรรณ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  โนรี
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางศรีประไพ  สุรพันธุ์พิชิต