สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายพลายชุมพล  อินานันท์
 
1. นายชัชวาล  วุฒิพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายภัทราช  รูปเหมาะ
2. เด็กหญิงภูษนิศา  พัดประดิษฐ
 
1. นางอารยา  อุ่นอารีย์กุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวสริตา  คูสกุลวัฒน
 
1. นางรัตนาพร  พลลาภ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.48 ทองแดง 11 1. เด็กชายพงศกร  ล้วนกล้า
2. เด็กชายอิสริยะ  ฤทธิ์วงศ์
 
1. นางสาวมุธิดา  สาธุชาติ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนพรัตน์  กณิกนันตทัศน์
 
1. นางสาวอารยา  ไม่โศก
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนาสิฏฐ์  จันทวลี
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ตั้งดำรงวัฒน์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์