สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนีรา  สกุลไทย
 
1. นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  พาลุกา
 
1. นางพิชาพร  พรหมกสิกร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ดรสมจิตร
 
1. นางศุภลักษณ์  จันทรสาขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 1. นางสาวนัฐรียา  บุญเยือง
 
1. นางประไพพิศ  อ่อนตาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยโคตร
 
1. นางสอางทิพย์  เพชรานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นายพลายชุมพล  อินานันท์
 
1. นายชัชวาล  วุฒิพรหม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาพัฒ
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ศรีบุรมย์
3. เด็กหญิงภาคศิริ  ไชยายงค์
 
1. นางสาวศิริพร  ป้องชายชม
2. นางสาวสุชาดา  มะเสนัย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.06 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  ครีบุรมย์
2. นายนภัทร  บูรพาชัชวาล
3. นายภูรินทร์  ทองโสม
 
1. นางดวงมณี  เพชรสุวรรณษี
2. นางสาวพิมลรัตน์  วังคะฮาต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายภัทราช  รูปเหมาะ
2. เด็กหญิงภูษนิศา  พัดประดิษฐ
 
1. นางอารยา  อุ่นอารีย์กุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารักษ์  บุตรทองพิมพ์
2. นางสาวพรรัตน์  พันธุโพธิ์
 
1. นางศรีอัมพร  นิ่มมุกดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรนภา  กองพันธ์
 
1. นายเล็ก  จินดามณีมาศ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวสริตา  คูสกุลวัฒน
 
1. นางรัตนาพร  พลลาภ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศนพล  นาโสก
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  บัวบุญ
3. เด็กหญิงอะคิราห์  ศรีหาจักร
 
1. นายบุญดี  โงชาฤทธิ์
2. นางสาวอารยา  ไม่โศก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมลวรรณ์  พรหมกสิกร
2. นางสาวนภัสชล  สังชาตรี
3. นางสาวอาติยา  สมสอาด
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางสาวมนทกานติ์  ไวว่อง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิวากร  ซาเสน
2. เด็กชายศุภชัย  นาคประสงค์
 
1. นางรัตนา  สุคำภา
2. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนวพล  สุคำภา
2. นายพีรพัฒน์  สีดอน
 
1. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
2. นางรัตนา  สุคำภา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพล  เศษแสงศรี
 
1. นายชาญวิทย์  พรหมกสิกร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายศุภกฤษณ์  ยืนยง
 
1. นายพชกร  โกพลรัตน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พันโนฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โชติบุญ
3. เด็กหญิงศิริพร  จงราช
 
1. นางจินตรา  ญาณสมบัติ
2. นางวาสนา   จันทรสาขา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิจิตตรา  เสาเวียง
2. นายศุภณัฐ  ปัญญาพ่อ
3. นายอุกฤษฎ์  มนตรี
 
1. นายณัฐกร  เทพรังศิริกุล
2. นางสาวสุดา  เสงี่ยมศักดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกษมา  ใจตรง
2. เด็กหญิงปณาลี  สุนทรส
3. เด็กหญิงอภิชญา  สัตยกุล
 
1. นางอมร  ไตรยวงค์
2. นางรัตนภรณ์  จอมจุมพล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะดา  มานะวงศ์
2. นางสาวรัตน์รวี  สายเชื้อ
3. นางสาวอินทุอร  ว่องไว
 
1. นางอัจฉริยา  โสมศรีแพง
2. นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  บัวทอง
2. เด็กชายธรรมรัฐ  เชื้อตาเคน
3. เด็กชายเสกสรร  จันทะมาลี
 
1. นางอมร  ไตรยวงค์
2. นางสมถวิล  ทวีโคตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  อุคำ
2. นางสาวชาญลดา  อาศัยบุญ
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ไกยกิจ
 
1. นางสายสมร  ศรียางค์
2. นางสาวรำไพ  พรมวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เนืองทอง
2. เด็กหญิงทิตย์ธิดา  จันทร์ธานี
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  วิริยธนชิต
 
1. นางอมร  ไตรยวงค์
2. นายเจนวิชญ์  รามางกูร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนรัญชรินทร์  เพ็งคำ
2. นางสาวนฤมล  โคสะขึง
3. นายษรัญากรณ์  แก้วแสน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทัศมี
2. นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายธนพิชญ์  ศรีสุภา
2. เด็กหญิงปวีณา  สีมา
 
1. นางชลิตา  พันธุ์ออน
2. นายสุนทร  แสนโคตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวพชร  สีอ่อน
2. นางสาวพิณธกาญจน์  พั่วแพง
 
1. นางสมถวิล  ทวีโคตร
2. นางสาววิลัยภรณ์  อารมณ์สวะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.48 ทองแดง 11 1. เด็กชายพงศกร  ล้วนกล้า
2. เด็กชายอิสริยะ  ฤทธิ์วงศ์
 
1. นางสาวมุธิดา  สาธุชาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายพชร  ฉลาดแหลม
2. เด็กชายวีนัตร์ชัย  จันทร์มนตรี
 
1. นางสาวมุธิดา  สาธุชาติ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ช่วยปานพะเนาว์
2. เด็กหญิงนภาพร  หงศ์ษา
3. เด็กหญิงปวิชญา  ทองบพิตร
4. เด็กหญิงพิชชาพร  รัชอินทร์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำงา
 
1. นายเฉลียว  มงคลเกตุ
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 7 1. นางสาวมินตรา  ปุเรนเต
2. นางสาวศุภนิดา  วิถารพันธ์
3. นางสาวสิริธิดา  จิตอามาตย์
4. นางสาวเกวลี  วงค์ษาเนา
5. นางสาวเจนจิรา  หาญแก้ว
 
1. นายวศิน  คำรัตน์
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลสิริ  สิริพงษ์วิเชษฐ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงธัญญพร  จิตอามาตย์
4. เด็กหญิงนันทัชพร  ประดับศรี
5. เด็กหญิงบุญรักษา  มุกดาประเสริฐ
 
1. นางสุวรรณา  รัตนศรี
2. นางสาวพยอม  เชิดชู
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 1. นางสาวดรุณี  พลภูงา
2. นางสาวธนวรรณ  นิมานบูรณวิจิตร
3. นางสาวนิภาพร  สุพร
4. นายประชานาถ  วรสิทธิ์
5. นายวุฒิพงศ์  วังคะฮาต
 
1. นางชญาภาส์  แสนวิเศษ
2. นางสาวชนาภา  ว่องสาริกัน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณธร  ชุมแวงวาปี
2. นายจตุพล  แก่นจันทร์
3. นางสาวผุสดี  ธิติโยธิน
4. นายรักษ์พงศ์  ไชยสุริย์
5. นางสาวเบญจมาศ  มั่นซิ้ว
 
1. นายภูมิเดช  โนนพิลา
2. นายจิรวัฒน์  อุ่นใจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์พุฒิ
 
1. นางชบา  ศรีวิชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมิตราภรณ์  สิทธิเดช
 
1. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันญารัตนื  บางทราย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ปุเรนเต
 
1. นางจิรภรณ์  โภคสวัสดิ์
2. นายนพดล  พนมอุปถัมภ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.45 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิชากร  คำปาน
2. นายวรพัฒน์  วังคะฮาต
 
1. นางดวงแข  ประดุจชนม์
2. นายพัฒนาชัย  บุทธิจักร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประสมทอง
2. นางสาวกุลนิษฐ์   กองแก้ว
3. นางสาวจุฬาภรณ์  หันพะเนิน
4. นางสาวณิชากร  บำรุงศร
5. นางสาวดวงสมร  โภคสวัสดิ์
6. นางสาวปณิตตรา  ศรีพลอย
7. นางสาวภัสราภรณ์  พลไตร
8. นางสาวมินตรา  ปุเรนเต
9. นางสาววริษฐา  บุญมา
10. นางสาวสุมิตตรา  คันธะชัย
 
1. นางรณางค์  ลานขามป้อม
2. นางสาวบุรินทร์พร  ภาลา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนธิลดา  โคตรพันธ์
2. นางสาววารุณี  อนันต์
 
1. นายวีรชน  เกิดทองคำ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิเดช
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวเกษวรินทร์  ศิริกาล
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายจักกฤษ  คำคง
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวีรัชดาภรณ์  มณีโชติ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรรศน์มล  เขียวเขิน
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายทิพย์  สายยศ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤทธิ์ชัย  พิกุลศรี
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีสุนนท์
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายวจนพงษ์  ศรีมุงคุณ
 
1. นายวิลัย  ไชยพันธุ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎา  อ้วนไตร
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  แก้วร่องคำ
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชมชื่น
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวะอุไร
3. นายกันตพงษ์  นามเหลา
4. นางสาวกาลัญญุตา  แสนโคตร
5. นายจักกฤษ  โทหล้า
6. เด็กหญิงจันทิมา  จินตการ
7. เด็กหญิงจินตนา  คนหาญ
8. เด็กหญิงจิรภา  พุทธระสุ
9. เด็กหญิงชญานิศ  ราชิวงศ์
10. เด็กหญิงชลิตา  นรบุตร
11. นางสาวณัฐฐา  เย็นใจ
12. เด็กหญิงณััทริตา  ทองจันทร์
13. เด็กชายธนพร  โตสัจจะ
14. เด็กชายธนวิทย์  มากสิน
15. เด็กชายนราวิชญ์  พิลศรี
16. นายปฏิภัทร  ขันแข็ง
17. เด็กหญิงประภาพร  นวลทูน
18. นางสาวปรียานุช  ช่องวารินทร์
19. เด็กหญิงปิยะรัตน์  คำจันทร์
20. เด็กหญิงปุณฑริกา  ทูลอ่อง
21. เด็กหญิงพรสิริ  ใยวังหน้า
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คนขยัน
23. เด็กหญิงพิชชาพร  อรรคศรีวร
24. นายพุทธภูมิ  นาคอ่อน
25. เด็กหญิงฟาติมา  สมบัติหอม
26. เด็กหญิงภทรอร  จันทรเสนา
27. เด็กหญิงภัททิญา  ราชิวงศ์
28. นายรัฐธรรมนูญ  คุ้มโพน
29. นางสาววราภาณ์  ปาหลา
30. นายวิชยุตม์  สุพร
31. นายวีรพงษ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
32. นางสาวศิริประภา  จันทาทุม
33. เด็กหญิงสิริมันต์  วงศ์หาโคตร
34. นายสุภานุพงศ์  คนซื่อ
35. นายสุรวุฒิ  กลางประพันธ์
36. นายสุรศักดิ์  พรมเมือง
37. นางสาวสโรชา  เวียงสมุทร
38. เด็กชายอริยะ  อุ่นอารีย์กุล
39. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญล้ำเลิศ
40. เด็กชายเชษฐา  แก้วคำพันธ์
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
2. นายนพดล  ขันแข็ง
3. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายเชษฐา  แก้วคำพันธ์
 
1. นายนพดล  ขันแข็ง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุชัญญา  จิบทอง
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริประภา  จันทาทุม
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกุลวิชญ์  อินสรรค์
 
1. นางโศภิษฐ์  ไมยละ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีทอง
 
1. นางโศภิษฐ์  ไมยละ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ซูซูกิ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญภาย
3. เด็กหญิงปานจันทร์  มุทาวัน
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  กุลวงค์
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คูเมือง
6. เด็กหญิงสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  คูสกุล
8. เด็กหญิงเด็กหญิงณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญพร  วุฒิกุล
2. นางสาวฉัตราพร  กมลรัตน์
3. นางสาวทิพย์สุดา  ราชิวงศ์
4. นางสาวธนิลดา  โคตรพันธ์
5. นางสาวภัคจิรา  อมรวงศ์
6. นางสาวรัชฎา  พวงพันธ์
7. นางสาววิมลศิริ  ปิดตานัง
8. นางสาวสุภัศรา  ผดุงศักดิ์
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สถิรภูมิชัย
 
1. MissCaitlin   O'Connor
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ศิริสิทธิ์
 
1. นางโศภิษฐ์  ไมยละ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงริญญารัตน์  อัครฉัตร์เจริญ
 
1. นางสาวยุพิน  ภาคภูมิ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไวทยา  มุ่งรักษ์กิจ
 
1. Mr.Calum  Stokess
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  มีสุข
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิวัฒน์  พัฒนกิจดำรงค์
 
1. Mr.ฺBenjoe   Salamamca Laforteza
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิศ  สายสุข
 
1. นางสาวสุภัทรา  พิสัยสวัสดิ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรินทิพย์  อริยเมธานนท์
 
1. นางสมพักตร์  ลิ้มวัฒนา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุปตเชษฐ์  ทองมนต์
2. เด็กหญิงปุณยิกา  กุลตังวัฒนา
3. เด็กหญิงศุทธินี  ดงขาว
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  โล่สุนทรเดช
5. เด็กชายสิรภพ  กออิสรานุภาพ
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
2. MissEmele  Portalibre
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญรดา  เกษแสนวงษ์
2. นางสาวนวพร  พันธ์คูณ
3. นางสาวนิภาพร  แข็งแรง
4. นายวรภัทร  โชคสวัสดิ์นุกุล
5. นางสาวอารียา  กลิ่นพยอม
 
1. Mr.Gelito  Deleon Rodriguez
2. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรณัน  พินิศนภดล
 
1. Mr.Bi   Fukuai
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวปาลิตา  มณีวรรณ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  มิตรวิจารณ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชพิมุข  ชาววัง
2. เด็กหญิงประภัสสร  เรืองรองวรรษ
 
1. นายสุภชัย  ชาววัง
2. Mr.Jens  Felix Ruether
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  ทองเจริญบัวงาม
2. นางสาวพิมพ์พิชฌา  สาระไชย
 
1. นายสุภชัย  ชาววัง
2. Mr.Jens  Felix Ruether
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  รัตนนิคม
2. นายธีระศักดิ์  ภาคภูมิ
3. นางสาวนรีรัตน์  ประจงจิตร
4. นางสาวภัทรีญา  สะอาดเอี่ยม
5. เด็กชายศุภกฤต  สุริย์
6. นายศุภวิชญ์  แสนคำ
7. นางสาวสุทธิตา  สวัสดิ์วรวงศ์
8. นายอดิศร  ทองผา
9. นายอนิวรรต  เผ่าภูไทย
10. นางสาวอาทิมา  กลางประพันธ์
 
1. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
2. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
3. นางสาวสุพัตรา  เพียราช
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  โชติบุญยศักดิ์
2. เด็กชายชิตพล  ทองเหลือง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จินตนะกูล
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีพลอย
5. เด็กหญิงอภิษฎา  จึงตระกูล
 
1. นางมาริสา  อินลี
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติกาญจน์  สารคาม
2. นางสาวปริฉัตร  ทองบพิตร
3. นางสาวยศวดี  นพรุจิกุล
4. นางสาววิชุดา  พิกุลศรี
5. นายอรรถชัย  จันทร์มนตรี
 
1. นางมาริสา  อินลี
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซัสซาน่า  มงคลดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประจงจิตร
3. เด็กหญิงเมษณี  ทวีโคตร
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายระพีพัฒน์  ศรีรักษา
2. นางสาวลลิตา  ปัญญา
3. นางสาวเบญจาพร  สิงห์นาง
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติกา  เจดีย์
2. เด็กหญิงมุกครินทร์  เกตุปาน
3. เด็กหญิงสิริยากร  คนไว
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิกา  สมฤทธิ์
2. นางสาววิชุดา  จตุวิสัย
3. นางสาวสุธิดา  จินาวรณ์
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา  งอกข้าวนก
2. เด็กหญิงพิชญา  ศรศักดา
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
2. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกอปรกาญจน์  โนนพิลา
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วิทยาวัฒนกุล
2. เด็กชายธัญธร  สาระปลั่ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จงราช
2. นางสาวนริศรา  แสนสุข
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพัชริดา  ธรรมปัญญา
 
1. นายจิิระ  โภคสวัสดิ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมุขสุดา  จันทรมาลัย
2. เด็กหญิงอริสรา  ต้นลำภู
 
1. นายชัชวาล  วุฒิพรหม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโสมณรี  อัมโพด
 
1. นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรนภา  กองพันธ์
 
1. นางสาวมนทกานติ์  ไวว่อง
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนพรัตน์  กณิกนันตทัศน์
 
1. นางสาวอารยา  ไม่โศก
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปูธิตา  ไชยสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรกมล  ธเนศชัยวัฒน์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภา  ตรั่นถิ
2. เด็กหญิงปฐมพร  ยุทธนาปกรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  ติ๊บปะหา
2. นายศิริพงษ์  เฮประโคน
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายเดชาวัต  ยุทธนาปกรณ์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนวีร์  ชูฉัฏธะ
2. นายปฏิภาณ  หลวงพรหม
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูมิศรี
2. เด็กหญิงนวกร  ขลิบบุรินทร์
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริชญ์  มหาวงศ์
2. เด็กชายสุวรักษ์  ชาภูบาล
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนาสิฏฐ์  จันทวลี
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ตั้งดำรงวัฒน์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจักริน  ศรีหาจักร
2. นางสาวณิชนันท์  เอี่ยมสกุล
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายกิตติภูมิ  สมอ้าง
2. นายนนธวัฒน์  เผ่าหอม
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนิตสรณ์  วรโชติไพศาล
2. นายศิษฏ์  พลราชม
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราชิวงค์
2. เด็กหญิงเขมิกา  วงค์มุกดา
3. เด็กชายเตชินท์  สิริจันทพันธุ์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุฒิพงษ์  อนันตปัญญา
2. นายหทัยรัตน์  ณัชกุลดุลยวิทย์
3. นายอภิชาติ  หวังกลับ
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤษตา  สิริจันทพันธุ์
2. นายเสกสิทธิ์  แข็งแรง
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงศ์  กระแสเทพ
2. เด็กชายบุญตะวัน  เรืองธรรม
3. เด็กชายเอกปวิน  ภูมลา
 
1. นายมนัส  น้อยชื่น
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายกฤษดา  รัตนมาลัย
2. นายทิวากรณ์  เดชสอน
3. นายพีรพล  เจริญชัยวัฒนโชติ
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
108 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจิรภัทร  มีพงษ์
2. เด็กชายพีระวัฒน์  สายเชื้อ
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
109 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายธนวรรธน์  จันธวัฒน์กุล
2. นายพุฒิพงษ์  อนันตปัญญา
3. นายอภิชาต  หวังกลับ
 
1. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
2. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  อุสาย
2. นางสาวปทิตตา  แวงวรรณ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  โนรี
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางศรีประไพ  สุรพันธุ์พิชิต
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิราภรณ์  อรรคศรี
2. นางสาวสกาวรัตน์  นาโสก
3. นางสาวสริตา  บุทธิจักร
 
1. นางศรีประไพ  สุรพันธุ์พิชิต
2. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลิวรรณ  ด้วงพิมาย
2. นางสาวศิริวรรณ  โยธินดำรงกุล
3. นางสาวสุกัญญา  แดงอาจ
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยดา  สุวรรณรักษา
2. เด็กหญิงวริศรา  นาโสก
3. นางสาวเบญญาภรณ์  ศรีตระบุตร
 
1. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ์
2. นางอัจจิตา  ทองธรรมชาติ