สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.17 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  พันคูณ
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรากร  ชาธิพา
 
1. นางวรรณวิมล  กินะรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 10 1. เด็กชายอภิวิชญ์  พิกุลศรี
 
1. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 9 1. นายนนทวัฒน์  ผากา
 
1. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายชัยยา  บุรีคำ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีโยหะ
 
1. นายสมัย  ชื่นสำราญ
2. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประวาศรี
2. เด็กหญิงชลดา  คนซื่อ
3. นางสาวชุติมา  วงค์ศรีทา
4. นางสาวฐิติประภา  บุตทศ
5. เด็กหญิงทิพย์เกศร  ชาธิพา
6. นางสาวนิตยา  ชาธิพา
7. เด็กหญิงปภัสสร  ชาธิพา
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผากา
9. นางสาววิลาสินี  ชูบุญ
10. เด็กหญิงศิริมาศ  พันหลา
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  วงค์ศรีทา
12. เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ศรีทา
13. นางสาวสุพรรณี  วงค์ศรีทา
14. นางสาวอภัสสรา  ผากา
15. เด็กหญิงอาทิตติยา  สาลีคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
2. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นายธีรวัฒน์  ชาธิพา
2. นายเอเชีย  สารสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  ชาลี
2. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลศักดิ์  ไตรยสิงห์
2. เด็กชายสมชาย  วงค์ศรีทา
3. เด็กชายสุภัทร  พันธะ
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมทิตา  อัญฤาชัย
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขาวผ่อง  คำสาร
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ยุทธนา
3. เด็กชายเจษฎา  กุลวงค์
 
1. นายโกศล  คนขยัน
2. นางจรีพร  วงษ์คำ