สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.16 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   วงค์นารี
 
1. นายอวีนันท์  ธรรมประสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวชฎาพร  ผากา
2. นายโกวิทย์  พันธ์คูณ
 
1. นายสมัย  ชื่นสำราญ
2. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงจุฑาพร  พันธะ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ราชิวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
2. นายสมศักดิ์  ชาลี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีวิชา
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.1 เงิน 13 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองมหา
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวบุษราคัม  แข็งแรง
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 19 1. นางสาวศศิธร  สุวรรณศรี
 
1. นางหวานใจ  พันธุวรรณ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวปรานัดดา  ศรีวิชา
2. นางสาวรัตติญา  คำนนท์
3. นางสาวอรนรี  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายนราวุฒิ  หงส์ทอง
2. นายวิษรุทธิ์  สัมพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณศรี
2. เด็กชายชัยยา  สุพรรณโมก
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายทนงศักดิ์  ศรีโยหะ
2. นางสาวเมธาวีร์  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.78 เงิน 9 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุภาพ
2. เด็กชายศักดา  สาสิงห์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยยงค์
 
1. นายโกศล  คนขยัน
2. นางจรีพร  วงษ์คำ